Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kādos gadījumos ir jāveic līgumu pārslēgšana vai pārjaunošana?

22. augusts, 2023

Kā ikdienas darījumu attiecības ir ierasts, puses abpusēju vienošanos nostiprina rakstiskā formā, noslēdzot līgumu. Līgumi var tikt slēgti gan terminēti, gan bez termiņa un tajos ietvertie nosacījumi var tikt papildināti ar papildus vienošanām vai grozījumiem, kas pievienojumi pie sākotnējā līguma un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Taču kā jau darījumu attiecībās ir ierasts, gadās nestandarta situācijas un rodas jautājumi, vai pietiek ar līguma grozījumu noslēgšanu, vai tomēr nepieciešama līguma pārslēgšana vai pārjaunošana. 

Līguma pārslēgšana

Līguma pārslēgšana nozīmē esoša līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu. Līguma pārslēgšana parasti tiek veikta gadījumos, kad beidzas esošā līguma termiņš, mainās būtiski līguma nosacījumi vai kādi nosacījumi tiek izslēgti. Protams, ir iespējams vienkārši noslēgt jaunu līgumu, atsājot arī iepriekšējo un vest darījuma attiecības ar abiem līgumiem. Tomēr, lai lietvedībā nerastos pārpratumi, uz kuru līgumu katrs darījuma posms attiecās, ir ieteicams pārslēgt līgumu, iekļaujot pamatvienošanās no iepriekšējā līguma un pievienojot visus jaunos papildinajumus, un veco līgumu lauzt (izbeigt).

Piemēram, ir situācijas, kad sadarbības partneri ilgstoši sadarbojas, un juridiskas personas galvotājs līgumā ir arī tās valdes loceklis. Kādā brīdī juridiskai personai mainās valde, taču, saskaņā ar līgumu, iepriekšējais valdes loceklis joprojām juridiski skaitās galvotājs. Dotajā piemērā var tikt atstāts spēkā esošais līgums, taču būtu ieteicams tomēr veikt līguma pārslēgšanu ar jauno juridiskās personas valdi un jaunu galvotāju. 

Pārslēdzot līgumu, tajā var iekļaut arī atsauces uz iepriekšējā līgumā neizpildītajām saistībām, ja tādas ir. Ja šāda atsauce jaunajā līgumā tiek iekļauta, tad parakstot doto līgumu, puses apstiprina informācijas patiesumu un uz dotajām saistībām tiek attiecināti jaunā līguma nosacījumi.

Pārjaunojuma līgums

Ar Pārjaunojuma līgumu tā darījuma dalībnieki vienu no pusēm aizstāj ar kādu citu personu. Piemēram, kreditēšanas līgumā viena aizņēmēja vietā iestājas cits, pārņemot tā saistības, vai piegādes līgumā viena piegādātāja vietā iestājas cits- sevišķi tas ir sastopams pārvadājuma līgumos.

Noslēdzot Pārjaunojuma līgumu, aizstātās puses tiesības un pienākumi kļūst saistoši jaunajai līguma pusei. Pārjaunojuma līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 1867. – 1880. panta noteikumi. Pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā prasījumā abas puses, tas ir, tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā līgumā, pārgrozot tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums attiecas uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns.

Der zināt, ka noslēdzot Pārjaunojuma līgumu, agrākais prasījums ar visām pie tā piederīgām blakus tiesībām (ķīlu, galvojumu, procentiem, līgumsodu) izbeidzas, it kā tas būtu izpildīts, un tā vietā nodibinās jauns prasījums, uz kuru agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas, ja vien nav tieši norunāts pretējais. Proti, persona, kura ar Pārjaunojuma līgumu pārņem iepriekš noslēgtā līguma saistības, pārņem tās pilnā apmērā un iepriekšējais līgums tiek izbeigts. 

Ja ar līguma pārslēgšanu jau esošu līgumu var pārslēgt un vienlaikus var saglabāt gan esošo līgumu, gan jauno līgumu, tad, noslēdzot Pārjaunojuma līgumu, esošais līgums tiek izbeigts un spēkā paliek tikai jaunais - Pārjaunojuma līgums.

Pirms jebkādu darbību veikšanas, kas saistīta ar pušu noslēgto līgumu, vienmēr vienojieties ar otru pusi par līguma nosacījumu izmaiņām un kādā veidā dotās izmaiņas vai papildinājumi tiks pievienoti līgumam vai arī tiks slēgts jauns līgums.

Nodrošiniet sevi un savus darījumus, sakārtojot darījumu līgumus!

Atgādinam, ka Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs ir sagatavojis tipveida dokumentu paraugus, to skaitā arī līgumus dažādās dzīves situācijām, kas ir pieejami pēc saīsnes.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

 

Saistītie raksti:

Kopīgot: