Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Mantiskas un nemantiskas prasības atšķirības

28. septembris, 2022

Lai noteiktu, vai prasība ir mantiska vai nemantiska, ir jāvērtē prasības priekšmets. Kā to darīt?!
Vairāk par prasības atšķirībām lasiet mūsu jaunajā rakstā.

Sniedzot ikdienas konsultācijas par prasības pieteikumu iesniegšanu šķīrējtiesā, nereti sastopamies ar jautājumu, kā saprast, kāds ir prasības raksturs, proti, kuros gadījumos tā ir mantiska un kuros nemantiska rakstura prasība. Tik tiešām tiesu praksē ir gadījumi, kad nav tieši nosakāms prasījuma raksturs un sevišķi svarīgi doto prasījumu piederību ir noteikt pirms prasības sniegšanas tiesā vai šķīrējtiesā, jo no tā, kāda veida ir prasība, ir nosakāms, cik lieli būs Jūsu tiesvedības izdevumi. Proti, valsts nodeva, kas maksājama par prasības pieteikuma iesniegšanu, var krasi atšķirties, ņemot vērā apstākli, vai prasība ir nemantiska, mantiska, kas nav jānovērtē, vai mantiska, kurai nosakāma prasības summa. Turklāt tiesāšanās izdevumi tiek piespriesti no lietu zaudējušās puses, kas nozīmē, ka valsts nodevas apmērs ne vien ietekmē pašu prasītāju, bet nereti arī atbildētāju.

Šķīrējtiesvedībā ar jēdzienu “prasības raksturs” saprotams prasību iedalījums mantiskās un nemantiskās prasībās. Kaut arī Civilprocesa likuma normās tiek lietoti tādi jēdzieni, kā „mantiska rakstura prasība”, „prasības, kurām nav mantiska rakstura”, u.tml., tomēr jāatzīst, ka tieša un konkrēta doto jēdzienu definīcija vai skaidrojums nav sniegts, kas sniedz plašas iespējas dotos jēdzienus interpretēt pēc savas subjektīvās izpratnes par šo jēdzienu saturu. Šādas subjektīvas interpretācijas nereti rada pārpratumus tiesu, šķīrējtiesu un prasības iesniedzēju starpā.

Lai noteiktu, vai prasība ir mantiska vai nemantiska, ir jāvērtē prasības priekšmets. Tiesību doktrīnā ir izvirzīts viedoklis, ka prasības priekšmets nav pats atbildētājam izvirzītais prasījums, bet ir tas, uz ko šis prasījums vērsts.
 

Mantiskas rakstura prasības, kas novērtējamas naudas izteiksmē

Mantiska rakstura prasības ir prasības, kas izriet no mantiskām materiālo tiesību normām – lietu tiesībām, un pēc prasības veida var būt vērstas gan uz piespriešanu, gan pārveidošanu, gan atzīšanu. Šīs prasības procesuālā nozīmē var būt gan mantiskas, kurām uzdodama prasības summa, izņemot atzīšanas prasības, gan mantiskas, kas nav jānovērtē. Vienkāršos vārdos aprakstot, mantiska rakstura prasības ir visas tās prasības, kas ir saistītas ar mantiski novērtējamām vērtībām.

Mantiska rakstura prasības viennozīmīgi ir tās prasības, kurām ir nosakāma prasības summa saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas reglamenta 58.punkta regulētajiem prasības summas noteikšanas kritērijiem. Rīgas šķīrējtiesas reglamenta 58.punkts nosaka, ka prasības summa prasībās par mantas izprasīšanu ir vienāda ar izprasāmās mantas vērtību vai prasības summa prasībās par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ir vienāda ar nekustamā īpašuma vērtību. Kaut arī šķīrējtiesvedības procesa izdevumu samaksa kā par mantisku prasību nenoteic prasības raksturu, šī prasība prasības rakstura plašākā nozīmē viennozīmīgi ir mantiska rakstura, jo strīds izriet no mantiskām materiālo tiesību normām un ir par mantiski novērtējamām vērtībām.

Piemērs: Jebkura parāda piedziņa par saistību neizpildi no pirkuma līgumiem, īres apmaksas kavējumu, kur Jūs konkrēti varat uzskaitīt naudas izteiksmē finansiālo kaitējumu (parāda apjomu, zaudējumus), kuru Jums ir radījis parādnieks.
 

Mantiskas rakstura prasības, kas nav novērtējamas naudas izteiksmē

Līdzās mantiskām prasībām pastāv arī situācijas, kad prasība ir mantiska rakstura, tomēr to nav iespējams novērtēt naudas izteiksmē. Pie mantiska rakstura prasībām, kas nav novērtējamas naudas izteiksmē būtu pieskaitāmas visas tās prasības, kurās pastāv strīdus situācija ne par materiālām (mantiskām), bet gan personīgām tiesībām, proti, par tādām tiesībām, kuras to bezķermeniskā un nemateriālā rakstura dēļ nav novērtējamas. Tas ir piemērojams gadījumos, kad prasībai nav nosakāma konkrēta prasības summa, tad tā tāpat ir mantiska rakstura prasība, bet tāda, kas nav jānovērtē.

Piemērs: Prasība par viltota dokumenta atzīšanu par spēkā neesošu, jo tas izdots bez attiecīga naudas seguma un dotajai kvītij nav nosakāma vērtība. Tāpat par mantiska rakstura prasības, kas nav novērtējamas naudas izteiksmē būs prasības lietās par personas aizskarto godu un cieņu.
 

Nemantiska rakstura prasības

Nemantiska rakstura prasības ir personiskās prasības, kas izriet no nemantiskām materiālo tiesību normām, un pēc prasības veida var būt vērstas gan uz piespriešanu, gan pārveidošanu, gan atzīšanu. Šīs prasības procesuālā nozīmē var būt tikai nemantiskas. Nemantiska rakstura prasību objekts nav finasiāla rakstura un parasti raksturo konkrētas darbības, kas atbildētājam jāveic, lai izpildītu prasītāja prasības apmierinājumu. Rīgas šķīrējtiesas reglamenta 58.punkts nosaka, ka prasības summa prasībās, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē (nemantiskās prasības), izriet no visu prasījumu kopskaita.

Piemērs: Šķīrējtiesvedības praksē biežāk sastopamie gadījumi nemantiska rakstura prasībām ir līguma laušana, līguma atzīšana par spēkā neesošu, izlikšana no nomas telpām.

Pirms sniegt prasību tiesā Jums ir jānosaka savas prasības raksturs un zinot to, Jūs varēsiet korekti noformulēt savu prasījumu un būt pārliecināti par tiesvedības izdevumiem, kas savukārt neaizkavēs Jūsu prasības pieteikuma pieņemšanu tiesā vai šķīrējtiesā.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: