Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kāds soda sankciju veids aizsargās Jūsu tiesības visvairāk?

24. janvāris, 2023

Līgumsods? Nokavējuma procenti? Likumiskie nokavējuma procenti? Ko izvēlēties?

Slēdzot darījumus neviena no pusēm neparedz, ka darījums neizdosies vai radīsies strīds - gluži pretēji, puses ir pārliecinātas par veiksmīgu sadarbību. Tomēr jebkurās darījuma attiecībās var notikt neparedzētas situācijas un tieši tā iemesla dēļ ir ieteicams līgumos paredzēt atbildību un sankcijas, kādas pusēm tiks piemērotas situācijās, kad kāda no pusēm nepildīs vai atteiksies pildīt savas pielīgtās saistības.

Sankcijas līguma pārkāpuma gadījumā ir līgumā vai jebkurā darījuma dokumentā noslēgta pušu vienošanās par atlīdzību, kāda piemērojama gadījumos, kad kāda no līguma pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības.

Piemērojamie sankciju veidi ir:

Līgumsods

Līgumsods tiek atrunāts pušu noslēgtajā līgumā. Ja līgumā nav atrunāts punkts par līgumsodu, tad to nevarēs lūgt piedzīt no parādnieka. Līgumsods var tikt noteikts kā konkrēta summa vai tas var tikt izteikts procentu veidā. Saskaņā ar Civillikuma 1716. pantu, līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā). Savukārt 1717. pants noteic, ka līgumsoda apmēru noteic līdzēji un tas nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas, taču tam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei. Tādējādi līgumsods ir ar līgumu pielīgta sankcija, kuru saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainojamā puse apņemas atlīdzināt otrai (cietušajai) pusei. Nepastāvot līgumam, līgumsoda jēdziens kā tāds nav piemērojams. 

Līgumsods par saistību neizpildi vispār ir konkrēti noteikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru nedrīkst noteikt vairākkārtīgu (atkārtotu) vai pieaugošu maksājumu vai devumu veidā. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Ja parādnieks samaksā tikai daļu no sava parāda, tad viņa maksājumu vispirms ieskaita vēl nenomaksātos procentos, pēc tam kapitāla dzēšanai un tikai pēc tam līgumsoda dzēšanai (Civillikuma 1843. pants). Sniedzot prasību tiesā, papildus līgumsodam, kreditors drīkst aprēķināt un lūgt papildus  piedzīt likumiskos nokavējuma procentus.

Piemērs:

Ja Jums līgumā ar otru pusi ir atrunāts, ka par preces piegādes termiņa kavējumu ir piemērojams līgumsods EUR 100,00 apmērā, tas nozīmē, ka, ja puse, nebrīdinot Jūs, kavēs preces piegādi ( vai pakalpojuma izpildi) Jums ir tiesības pieprasīt no tās vienreizēju līgumsodu EUR 100,00 apmērā;

Ja Jums līgumā ar otru pusi ir atrunāts, ka par Jūsu sniegto pakalpojumu apmaksas kavēšanu tiek piemērots līgumsods 0,5% dienā no neapmaksātās parāda summas un Jūsu partneris kavē rēķina apmaksu, piemēram, 89 dienas un parāda pamatsumma ir EUR 300,00, tad aprēķinātais līgumsods uz šo dienu sanāk EUR 133,50. Saskaņā ar likumu, Jums ir tiesības lūgt piedzīt ne vairāk, kā 10% no pamatparāda, kas nozīmē, ka par doto kavējumu, Jums ir tiesības lūgt piedzīt līgumsodu EUR 30,00 apmērā ( 10% no EUR 300,00).

Abos gadījumos Jūs varat papildus līgumsodam lūgt piedzīt likumā noteiktos likumiskos nokavējuma procentus.

Nokavējuma procenti

Līgumiskie nokavējuma procenti tiek atrunāti līgumā. Ja līgumā nav iekļauts punkts par nokavējuma procentu piemērošanu, tad tos nevar lūgt piedzīt. Lūdzot piedzīt nokavējuma procentus, to apjoms nedrīkst pārsniegt pamatparāda summu. Saskaņā ar Civillikuma 1668.3 pantu, ja kreditors ir izpildījis savas saistības, bet nav laikā saņēmis samaksu, tad, bez atgādinājuma nākamajā dienā pēc līgumā noteiktās maksājuma dienas vai maksājuma termiņa beigu datuma, var prasīt no parādnieka nokavējuma procentus par nokavējuma, kas radies no līguma izpildes par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu. Kreditora tiesības prasīt nokavējuma procentus atkrīt, ja parādnieks nav atbildīgs par nokavējumu. Proti, ja nav noslēgts līgums, tad nevar tikt  piemēroti nokavējuma procenti.

Papildus der zināt, ka slēdzot aizdevumu līgumus, tā punktos var atrunāt aizdevumu lietošanas procentus vai, ja Jūs slēdzat līgumu, kurā aizdodat, piemēram, mantu lietošanā, tad varat atrunāt kapitāla lietošanas procentus! Aizdevuma lietošanas procenti un kapitāla lietošanas procenti aprēķināmi līdzvērtīgi kā nokavējuma procenti. Tie tiek noteikti % veidā un to apjoms, saskaņā ar likumu, nevar pārsniegt pamatparāda summu.

Piemērs: Ja Jums līgumā ar otru pusi ir atrunāts, ka par Jūsu sniegto pakalpojumu apmaksas kavēšanu tiek piemēroti nokavējuma procenti 0,5% dienā no neapmaksātās parāda summas un Jūsu partneris kavē rēķina apmaksu, piemēram, 212 dienas un parāda pamatsumma ir EUR 300,00, tad aprēķinātie nokavējuma procenti uz šo dienu sanāk EUR 318,00. Saskaņā ar likumu, Jums ir tiesības lūgt piedzīt nokavējuma procentus ne vairāk, kā pamatparāda apjoms, kas nozīmē, ka par doto kavējumu, Jums ir tiesības lūgt piedzīt nokavējuma procentus EUR 300,00 apmērā.

Prasības pieteikumā kreditors var lūgt piedzīt arī likumiskos nokavējuma procentus par periodu no tiesas sprieduma pieņemšanas datuma līdz tā galīgai izpildei (parāda pilnīgai apmaksai). Parasti dotos likumiskos procentus aprēķina tiesu izpildītājs, kuram Jūs esat nodevis sprieduma izpildi.

Likumiskie nokavējuma procenti

Likumiskie nokavējuma procenti var tikt piemēroti, ja puses līgumā nav atrunajušas nekādas sankcijas saistību neizpildes gadījumā. Saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu, strīdos ar patērētājiem procentu likme ir 6% gadā, savukārt  tādos darījumos kā pārdošana, piegāde, noma utt. procentu likme ir 8% gadā. Abām likmēm tiek pievienota procentu pamatlikme, kura mainās katru pusgadu.

Piemēram, ja Jūsu partneris ir patērētājs un kavē rēķina apmaksu, piemēram, 212 dienas un parāda pamatsumma ir EUR 300,00, tad likumiskie nokavējuma procenti tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas: Likumiskie nokavējuma procenti no 01.05.2022 līdz 29.11.2022 sastādīja 6% gadā - t.i. 0.01644% dienā (6% uz 365 dienām), maksājuma nokavējums ir 212 dienas, pamatparāds ir 300,00 EUR.

300,00 * 0.01644% * 212 = 10,45 EUR. 

Likumiskie nokavējuma procenti dotajam parādam sastāda EUR 10,45.

Atcerieties! Jūsu uzņēmuma labklājība, gluži tāpat kā vēlamo mērķu sasniegšana, nerodas pati no sevis. Ir nepieciešama izlēmīga rīcība, kā arī skaidra kontrole pār ienākošās un izejošās naudas plūsmu! Nodrošiniet savus līgumus, paredzot tajos soda sankcijas- tas ne tikai disciplinēs Jūsu darījuma partneri, bet arī Jums būs iespēja saņemt atlīdzību par līguma saistību pārkāpšanu!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: