Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Izveidot dokumentu

Izveidojiet dokumentus paši!

Izmantojot šīs sadaļas veidlapas Jūs varat automātiski sagatavot dažādus dokumentus – atgādinājumu, brīdinājumu, pirmstiesas brīdinājumu, prasības pieteikumu, kreditora prasījumu administratoram. Izveidojiet sev vajadzīgo dokumentu patstāvīgi, izmantojot mūsu mājaslapā automātiskās funkcijas dokumentu sagatavošanā.
 

Saistību atruna (Legal Disclaimer)

Mājaslapā www.court.lv publicētā informācija nav uzskatāma par juridisku konsultāciju vai juridisku padomu. Neskatoties uz to, ka Rīgas šķīrējtiesa cenšas, lai mājaslapā publicētā informācija būtu ticama un atbilstu pēdējām likumdošanas izmaiņām, juridisku konsultāciju Jums var sniegt tikai jurists vai speciālists, kurš ir iepazinies ar konkrētiem Jūsu lietas apstākļiem. Dokumentu paraugiem, kuri izvietoti šajā sadaļā, ir tikai informējošs raksturs. Rīgas Šķīrējtiesa nenes atbildību par dokumentu vai to satura izmantošanu jebkādā nolūkā un jebkuriem mērķiem.

1. Atgādinājums par parāda apmaksu

Veidlapa Atgādinājums ir izveidota ar nolūku atgādināt parādniekam par viņa saistībām. Šajā veidlapā tiek norādīti - neapmaksāto rēķinu numuri, apmaksas iestāšanās termiņi un neapmaksāto rēķinu kopējā parāda summa. Kreditors patstāvīgi nosaka termiņu, līdz kuram ir jāizpilda iestājušās saistības. Ar šo Atgādinājumu Kreditors vieglā formā piedāvā Parādniekam apmaksāt parādu līdz noteiktam termiņam, bet Kreditors brīdina, ja parāds netiks samaksāts, viņš var izvietot informāciju par Parādnieka parādu kādā no publiskajiem nemaksātāju reģistriem. Kā arī Kreditors norāda kontaktinformāciju par personu, pie kuras ir jāgriežas, ja rodas jautājumi sakarā ar parāda apmaksu. Līgumsodi šajā veidlapā netiek uzskaitīti, jo tas ir tikai atgādinājums par radušos parādu. Veidlapā Atgādinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

2. Brīdinājums par līgumsaistību izpildi

Veidlapai Brīdinājums ir stingrāks raksturs nekā veidlapai Atgādinājums. Šī veidlapa ir stingras formas paziņojums par parādu ar soda sankciju (līgumsods, nokavējuma procenti) aprēķinu, kurā tiek piedāvāts pamatparādu apmaksāt kopā ar līgumsodu/ nokavējuma procentiem. Kā arī Parādniekam tiek paziņots, ka informācija par Parādnieka parādu ir publicēta publiskajā nemaksātāju reģistrā, un, ja parāds tiks apmaksāts Kreditora noteiktajā termiņā, parādnieka dati no publiskā nemaksātāju reģistra tiks dzēsti. Kreditors patstāvīgi nosaka termiņu, līdz kuram ir jāizpilda iestājušās saistības. Kreditors norāda personas kontaktinformāciju, pie kuras ir jāvēršas, ja rodas jautājumi saistībā ar parāda apmaksu. Veidlapā Brīdinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

3. Pirmstiesas brīdinājums

Veidlapai Pirmstiesas brīdinājums ir visstingrākais raksturs. Papildus tam, ka tiek norādīts parāda apmērs, termiņi un soda sankcijas (līgumsods, nokavējuma procenti), Parādniekam ir dota pēdējā iespēja samaksāt parādu strikti norādītā laikā. Pirmstiesas brīdinājumā Kreditors brīdina, ja Parādnieks nenokārtos savas saistības, viņš vērsīsies tiesā ar prasību par parāda piedziņu no Parādnieka, pieprasīs apķīlāt Parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, kustamo mantu, skaidro naudu, ierakstīs aizlieguma atzīmes attiecīgajos publiskajos reģistros, pieprasīs apķīlāt maksājumus, kuri Parādniekam pienākas no trešajām personām, kā arī Kreditors apsver iespēju iesniegt pieteikumu pilsētas rajona tiesā par maksātnespējas procesa uzsākšanu un Parādnieka atzīšanu par maksātnespējīgu. Ja pēc Pirmstiesas brīdinājuma saņemšanas Parādnieks ļaunprātīgi būs veicis vai gatavosies veikt darbības, kas jebkādā veidā prettiesīgi kaitēs Kreditoram, tiks iesniegts paziņojums piekritīgā tiesību aizsardzības iestādē par Parādnieka vai ar to saistīto personu izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu atbilstoši attiecīgām Krimināltiesību normām. Papildus Parādniekam tiek atgādināts par to, ka, ja prasības pieteikums tiks iesniegts tiesā, viņam papildus vajadzēs apmaksāt visus tiesāšanās izdevumus (jurista/advokāta honorārs un tiesas izdevumus) un likumiskos nokavējuma procentus, kuri tiks aprēķināti līdz sprieduma izpildes dienai. Veidlapā Pirmstiesas brīdinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

4. Prasības pieteikums tiesā

Prasības pieteikums ir dokuments, kurā tiek atspoguļota visa lietas būtība. Veidlapā Prasības pieteikums tiek atspoguļoti visi nepieciešamie fakti, kuri pamato lietas būtību. Prasības pieteikuma veidlapā ir ne tikai parāda aprēķins pret Parādnieku, bet arī atsauce uz visām nepieciešamajām likuma normām, ar kurām Prasītājs pamato savu prasību sniedzot to tiesā. Veidlapai Prasības pieteikums ir jāpievieno dokumentu apliecinātas kopijas, kuras pamato Kreditora prasību. Pievienojamie dokumenti ir starp pusēm noslēgtais līgums, izrakstītie rēķini vai pavadzīmes, pirmstiesas sarakste starp pusēm, papildus vienošanās, ja tādas tika noslēgtas. Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā Prasītājam ir jāapmaksā arī tiesvedības maksa un maksājuma uzdevums ir jāpievieno Prasības pieteikumam. Veidlapā Prasības pieteikums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos un lūgt piedzīt parādu solidāri no Parādnieka un Galvinieka. Svarīgi ir atzīmēt līguma veidu – par precēm vai pakalpojumiem, kāds ir noslēgts starp pusēm, kad tiek aizpildīta veidlapa. Aizpildot veidlapu ir būtiski korekti atzīmēt līguma veidu (preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana), kāds ir noslēgts starp pusēm.

5. Parāda aprēķins

Parāda aprēķins ir dokuments, kas atspoguļo precīzu debitora parādu kreditoram. Šo dokumentu var izmantot preču piegādātāji vai dažādu pakalpojumu sniedzēji. Parāda aprēķinā papildus pamatparādam saskaņā ar noslēgto līgumu var uzskaitīt gan līgumsodu, gan nokavējuma procentus. Kā arī, ja līgums netika noslēgts, bet darījums veikts, parāda aprēķinā ir iespējams aprēķināt likumiskos nokavējuma procentus. Šis dokuments ir neatņemama prasības pieteikuma sastāvdaļa parāda piedziņas strīdos, jo zaudējumu aprēķins parāda un izskaidro prasības summu.

6. Kreditora prasījums administratoram

Veidlapa Kreditora prasījums administratoram tiek pielietota, kad maksātnespējas administrators ir jāinformē par parāda esamību un jāpiesaka Kreditora prasījums. Pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas un tā reģistrēšanas Maksātnespējas reģistrā, parādnieka kreditoram viena mēneša laikā ir nepieciešams pieteikt administratoram Kreditora prasījumu. Ja šis termiņš tiek nokavēts, tad kreditora iesniegtais Kreditora prasījums būs pēdējais, kurš tiks apmierināts. Ja Kreditora prasījums netiek iesniegts 6 mēnešu laikā pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas, tad kreditors zaudē savas prasījuma tiesības. Šī veidlapa nav universāla, bet tā palīdzēs un dos Jums priekšstatu kādam jābūt Kreditora prasījumam. Kreditora prasījumam ir nepieciešams pievienot visus parādnieka parāda apliecinošus dokumentus.