Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Strīda izskatīšanas procesa veidi šķīrējtiesā

7. septembris, 2022

Viena no šķīrējtiesvedības priekšrocībām ir iespēja līguma slēdzējiem abpusēji vienoties par strīda izskatīšanas kārtību, tajā skaitā procesa veidu.

Viena no šķīrējtiesvedības priekšrocībām ir iespēja līguma slēdzējiem abpusēji vienoties par strīda izskatīšanas kārtību, tajā skaitā procesa veidu. Gan valsts tiesā, gan šķīrējtiesā tiesvedības procesu iedala mutvārdu procesā un rakstveida procesā. Ievērojot Šķīrējtiesu likuma, šķīrējtiesas reglamenta un pušu noslēgtās vienošanās noteikumus, šķīrējtiesa var novadīt strīda izšķiršanas procesu tādā veidā, kādā tā uzskata par lietderīgu, ar noteikumu, ka strīds izšķirams bez liekas vilcināšanās un ka pusēm tiek dotas vienādas tiesības izklāstīt savu viedokli un aizstāvēt savas tiesības.

Mutvārdu process

Mutvārdu process ir šķīrējtiesvedības process, kurā tās dalībnieki piedalās klātienē, proti, šķīrējtiesnesis uzklausa pušu (prasītāja un atbildētāja) paskaidrojumus un iebildumus, kā arī pārbauda iesniegtos pierādījumus, ja nepieciešams, lūdzot sniegt papildus paskaidrojumus. Mutvārdu process šķīrējtiesā parasti noris kā savstarpēja saruna starp šķīrējtiesnesi un pusēm, sniedzot iespēju prasītājam un atbildētājam, pirms galīga sprieduma pieņemšanas, vienoties savā starpā par abpusēji labāku iznākumu.

Strīda izšķiršana mutvārdu procesā sākas ar brīdi, kad noteiktajā dienā un laikā šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājs (šķīrējtiesnesis) atklāj šķīrējtiesas sēdi un paziņo par strīda izšķiršanas uzsākšanu.

Šķīrējtiesa rīko mutvārdu procesu arī tad, ja puses vienojušās par rakstveida procesu, bet kāda no pusēm līdz brīdim, kad šķīrējtiesas process tiek izbeigts ar nolēmumu, pieprasa mutvārdu procesu vai šķīrējtiesas sastāvs secina, ka iesniegtie pierādījumi un materiāli nav pietiekoši, lai izšķirtu konkrēto strīdu.

Der zināt, ka pēc kādas no pusēm vai šķīrējtiesneša pieprasījuma šķīrējtiesa var rīkot šķīrējtiesa sēdi tiešsaistē mutvārdu procesā, izmantojot videokonferenci. Dotā iespēja aktuāli tika izmantota ārkārtas situācijas laikā, kā arī puses nereti lūdz strīdu izskatīt attālināti situācijās, kad kāda no pusēm atrodas ārpus valsts vai citā pilsētā, piemēram, komandējumā.

Katrai pusei, gan prasītājam, gan atbildētājam ir tiesības piedalīties šķīrējtiesas sēdēs. Noteikti parūpējieties, lai esat sasniedzami juridiskajā vai deklarētajā adresē, vai adresē, ko esat norādījis šķīrējtiesai. Ja puse uz tiesas sēdi neierodas un nav savlaicīgi informējusi tiesu par savas prombūtnes attaisnojošiem iemesliem, tad šķīrējtiesa ir tiesīga izskatīt lietu bez pušu klātbūtnes.

Būtiski! Mutvārdu procesu nomainīt uz rakstveida procesu var tikai abām pusēm savstarpēji vienojoties un rakstiski par to informējot šķīrējtiesu. Ja viena puse vēlēsies rakstisku procesu, bet otra puse tam nepiekritīs- procesa veids netiks mainīts.

Rakstveida process

Rakstveida process ir šķīrējtiesvedības process, kurā šķīrējtiesas sastāvs (šķīrējtiesnesis) izšķir strīdu un pieņem nolēmumu bez lietas dalībnieku klātbūtnes, pamatojoties tikai uz iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem. Puses nepiedalās šķīrējtiesas sēdē, bet sniedz rakstveida paskaidrojumus, ko šķīrējtiesa pievieno lietai. Ja strīds izskatāms rakstveida procesā- pusēm ir jāparūpējas par visu rakstveida dokumentu, pierādījumu un viedokļa izklāstu pievienošanu lietas materiāliem.

Rakstveida process būtiski paātrina lietas izskatīšanu, jo, plānojot šķīrējtiesas sēdi, tiesas sastāvam ir jārēķinās tikai ar savu noslodzi. Turpretī mutvārdu procesos, nozīmējot lietu izskatīšanai, šķīrējtiesai ir jārēķinās gan ar savu, gan citu procesa dalībnieku, tostarp šķīrējtiesnešu, prasītāja un atbildētāja pārstāvju, noslodzi.

Būtiski! Ja kāda no strīda pusēm līdz brīdim, kad šķīrējtiesas process tiek izbeigts ar nolēmumu, pieprasa mutvārdu procesu, tad saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu, vienas puses lūgums būs pietiekams iemesls, lai šķīrējtiesas sēde tiktu nozīmēta mutvārdu procesā.

Slēdzot darījumus ar sadarbības partneriem, der atcerēties, ja nebūsiet līgumā vienojušies par strīda izskatīšanas procesa kārtību, strīds tiks izšķirts mutvārdu procesā.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: