Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs
Saņemt dokumentu

Aizpildiet doto formu, lai saņemtu Jūsu izvēlēto dokumentu uz savu e-pasta adresi! Neaizmirstiet arī pārbaudīt SPAM mapi, ja dokuments nav atrodams ienākošajās vēstulēs!

noteikumiem
Saņemt e-pastā

Tipveida dokumentu paraugi

Šajā sadaļā norādītajiem dokumentiem ir tikai informatīvs raksturs, un Rīgas šķīrējtiesa nenes nekādu atbildību par to satura izmantošanu jebkādos nolūkos un jebkādiem mērķiem.
 

Legal Disclaimer (Saistību atruna): Mājaslapā www.court.lv publicētā informācija nav uzskatāma par juridisku konsultāciju vai juridisku padomu. Neskatoties uz to, ka Rīgas šķīrējtiesa cenšas, lai mājaslapā publicētā informācija būtu ticama un atbilstu pēdējām likumdošanas izmaiņām, juridisku konsultāciju Jums var sniegt tikai jurists vai speciālists, kurš ir iepazinies ar konkrētiem Jūsu lietas apstākļiem.

1. Pilnvara šķīrējtiesai

Šī pilnvaras forma ir paredzēta izmantošanai tikai Rīgas šķīrējtiesā. Pilnvarotajam pārstāvim ar šo pilnvaru tiek piešķirtas visas nepieciešamās tiesības interešu pārstāvībai Rīgas šķīrējtiesā. Pilnvaras tekstā noteikts, ka tiesības saskaņā ar šo pilnvaru nevar tikt nodotas trešajām personām (bez pārpilnvarojuma tiesībām), pilnvara izdota uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz tās atsaukšanai.

2. Universāla pilnvara ar visām tiesībām, izmantošanai jebkurā tiesā

Šī pilnvaras forma var tikt izmantota gadījumā, kad pilnvarotai personai tiek piešķirtas visas tiesības pārstāvībai jebkurā tiesu institūcijā, tai skaitā arī šķīrējtiesā. Pēc savas būtības tā ir ģenerālpilnvara. Pilnvarotai personai tiek piešķirtas tiesības atzīt prasību pilnā apmērā, apstrīdēt to, iesniegt tiesas spriedumus izpildei tiesu izpildītājam, kā arī, saistībā ar veicamajām darbībām, parakstīt visus nepieciešamos dokumentus. Pilnvaras tekstā noteikts, ka tiesības, saskaņā ar šo pilnvaru, nevar tikt nodotas trešajām personām (bez pārpilnvarojuma tiesībām), pilnvara izdota uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz tās atsaukšanai.

3. Atgādinājums par parāda apmaksu

Ar šo Atgādinājumu Kreditors vieglā formā piedāvā Parādniekam apmaksāt parādu līdz noteiktam termiņam, bet, ja parāds netiks samaksāts, tad Kreditors brīdina, ka viņš var izvietot informāciju par Parādnieka parādu kādā no publiskajiem nemaksātāju reģistriem. Kā arī Kreditors norāda kontaktinformāciju par personu pie kuras ir jāgriežas, ja rodas jautājumi sakarā ar parāda apmaksu. Līgumsodi šajā veidlapā netiek uzskaitīti, jo tas ir tikai atgādinājums par radušos parādu. Veidlapā Atgādinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

4. Brīdinājums par parāda un maksājuma saistību izpildi

Veidlapai Brīdinājums ir stingrāks raksturs nekā veidlapai Atgādinājums. Šī veidlapa ir stingras formas paziņojums par parādu ar līgumsoda aprēķinu, kurā izteikts piedāvājums līgumsodu apmaksāt kopā ar pamatparādu. Kā arī Parādniekam tiek paziņots, ka informācija par Parādnieka parādu ir publicēta publiskajā nemaksātāju reģistrā un tiek paziņots, ja parāds un līgumsods tiks apmaksāts Kreditora noteiktajā termiņā, tad viņa dati no publiskā nemaksātāju reģistra tiks dzēsti. Kreditors patstāvīgi nosaka termiņu, līdz kuram ir jāizpilda iestājušās saistības. Kreditors norāda personas kontaktinformāciju, pie kuras ir jāvēršas, ja rodas jautājumi saistībā ar parāda apmaksu. Veidlapā Brīdinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir norādīts Jūsu noslēgtajā līgumā/vienošanās.

5. Pirmstiesas brīdinājums

Veidlapai Pirmstiesas brīdinājums ir visstingrākais raksturs. Papildus tam, ka tiek norādīts parāda apmērs, termiņi un līgumsods, Parādniekam ir dota pēdējā iespēja samaksāt parādu strikti norādītā laikā. Pirmstiesas brīdinājumā Kreditors brīdina, ja Parādnieks nenokārtos savas saistības, viņš vērsīsies tiesā ar prasību par parāda piedziņu no Parādnieka, pieprasīs apķīlāt Parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, kustamo mantu, skaidro naudu, ierakstīs aizlieguma atzīmes attiecīgajos publiskajos reģistros, pieprasīs apķīlāt maksājumus, kuri Parādniekam pienākas no trešajām personām, kā arī Kreditors apsver iespēju iesniegt pieteikumu pilsētas rajona tiesā par maksātnespējas procesa uzsākšanu un Parādnieka atzīšanu par maksātnespējīgu. Ja pēc Pirmstiesas brīdinājuma saņemšanas Parādnieks ļaunprātīgi būs veicis vai gatavosies veikt darbības, kas jebkādā veidā prettiesīgi kaitēs Kreditoram, tiks iesniegts paziņojums piekritīgā tiesību aizsardzības iestādē par Parādnieka vai ar to saistīto personu izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu atbilstoši attiecīgām Krimināltiesību normām.  

6. Prasības pieteikums par parāda piedziņu

Prasības pieteikums – tā ir dokumenta veidā noformēta prasība, kurā prasītājs izklāsta sava prasījuma būtību. Pieteikumā tiek norādīts, kādas viņam ir attiecības ar atbildētāju un vai ir pārkāptas tiesības, kuras aizsargā līgums un likums. Prasības pieteikumam prasītājs pievieno korekti, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 558, apliecinātās dokumentu kopijas, kuras apstiprina viņa prasību. Šeit Jūs varat lejuplādēt paraugu prasības pieteikumam parāda piedziņai par nesamaksāto preci.

7. Lūgums par strīda izskatīšanu bez prasītāja klātbūtnes

Šī ir lūguma veidlapa šķīrējtiesai - lūgums izskatīt lietu, balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem, bez prasītāja klātbūtnes. Prasītājs var lūgt tiesu izskatīt viņa prasību pieteikumu bez viņa klātbūtnes un norādīt, ka atbalsta prasības pieteikumu pilnā apmērā.

8. Mierizlīgums

Šāda veida mierizlīguma veidlapu var izmantot pēc pušu iepriekšējās vienošanās, starp pusēm esošo pretenziju noregulēšanai, par parāda atmaksas noteikumiem un tiesvedības izbeigšanu. Mierizlīgums paredz galējo pretenziju aprēķinu pret parādnieku, tiesāšanās izdevumu aprēķinu par iesniegto prasības pieteikumu šķīrējtiesā un atmaksas kārtību. Tiesā mierizlīgumu var lūgt apstiprināt ar šķīrējtiesas spriedumu un lūgt uz tā pamata izbeigt tiesvedību. Ja mierizlīgums ir apstiprināts ar šķīrējtiesas spriedumu, bet Parādnieks nepilda uzņemtās saistības noteiktā laikā, Kreditoram ir tiesības nekavējoties griezties valsts tiesā par izpildu raksta izsniegšanu par parāda piedziņu piespiedu kārtībā un piedzīt parādu ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību.

9. Iesniegums izlīguma apstiprināšanai

Ja puses ir panākušas savstarpēju vienošanos par Izlīguma noslēgšanu, tās var iesniegt šķīrējtiesā iesniegumu ar lūgumu apstiprināt starp pusēm noslēgto Izlīgumu uz izbeigt  šķīrējtiesvedības procesu. Izlīgums pieļaujams jebkurā šķīrējtiesvedības procesa stadijā. Pēc pušu pieprasījuma šķīrējtiesa ar savu lēmumu apstiprina Izlīgumu tiesas sēdē,  ar pušu piedalīšanos. Izlīgumu šķīrējtiesa var apstiprināt bez pušu piedalīšanās, ja Izlīgums apstiprināts no abām pusēm un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai apstiprināts pie notāra un tajā ietverts pušu paziņojums, ka tām ir zināmas Izlīguma apstiprināšanas procesuālās sekas.

10. Kreditora prasījums administratoram

Pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas un tā reģistrēšanas Maksātnespējas reģistrā, parādnieka kreditoram viena mēneša laikā ir nepieciešams pieteikt maksātnespējas administratoram Kreditora prasījumu. Ja šis termiņš tiek nokavēts, tad kreditora iesniegtais Kreditora prasījums būs pēdējais, kurš tiks apmierināts. Ja Kreditora prasījums netiek iesniegts 6 mēnešu laikā pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas, tad kreditors zaudē savas prasījuma tiesības. Šī veidlapa nav universāla, bet tā palīdzēs un dos Jums priekšstatu par to, kādam jābūt Kreditora prasījumam. Kreditora prasījumam ir nepieciešams pievienot visus parādnieka parāda apliecinošus dokumentus.

11. Iesniegums par izpildu raksta saņemšanu

Ja Rīgas Šķīrējtiesas nolēmums izpildāms Latvijā (Atbildētājs atrodas Latvijā) un labprātīgi netiek pildīts, Kreditors ir tiesīgs vērsties valsts tiesā pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas (fiziskai personai) vai uzņēmuma juridiskās adreses (juridiskai personai) ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu Rīgas Šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei. Pēc izpildu raksta saņemšanas Kreditoram ir tiesības vērsties pie tiesu izpildītāja, kas izpildīs Rīgas Šķīrējtiesas spriedumu piespiedu kārtā.

12. Iesniegums izziņas par deklarēto dzīves vietu izsniegšanai

Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā, Prasītājam ir jānoskaidro Atbildētaja dzīvesvieta. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 56. panta 5. daļu, tiesas dokumentus fiziskajai personai piegādā pēc tās deklarētās dzīvesvietas adreses,  kā arī, ja Jums ir ieteicams saņemt izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildei, Jums ir nepieciešams no Iedzīvotāju reģistra saņemt izziņu, kas apliecina fiziskās personas deklarēto dzīvesvietu. Pielikumā Jūs atradīsiet nepieciešamā iesnieguma paraugu dotās izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra.

13. Šķīrējtiesas līgums

Šāda līguma veidlapa par šķīrējtiesas tiesvedību var tikt parakstīta papildus galvenajam līgumam, ja līgumā nav paredzēta strīdu izšķiršana šķīrējtiesā. Puses papildus piekrīt, ka strīda gadījumā, strīds tiks izšķirts šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas tiesvedība nozīmē ātrāku un lētāku strīdu izšķiršanu, nekā valsts tiesā. No lietas iesniegšanas brīža šķīrējtiesā līdz sprieduma saņemšanai, paies aptuveni 5-6 nedēļas. Šķīrējtiesas lēmums stājas spēkā nekavējoties pēc tā izdošanas un tas nav pārsūdzams.

14. Galvojuma līgums

Šādu līguma paraugu var izmanot jebkuru saistību papildus nodrošinājumam. Kreditors un Galvotājs vienojas, ka gadījumā, ja aizņēmējs nepildīs savas pamatlīgumā paredzētās saistības, Kreditors ir tiesīgs vērsties pie Galvotāja un pieprasīt saistību izpildi parādnieka vietā. Šis līgums paredz galvojumu par aizdevuma līgumu, tomēr galvojumu kā tādu var izmantot arī citās darījumu  attiecībās (pirkšana-pārdošana, noma, u.c.), kur ir atliktais saistību izpildes termiņš. Šajā dokumentu paraugā  tiek norādīts, ka puses paredz solidāru atbildību, tas ir, Kreditors tiesīgs pieprasīt saistību izpildīšanu no Galvotāja, ja 2 dienu laikā no pretenziju izteikšanas parādniekam parādnieks nav izpildījis savas saistības. Galvotājs nav tiesīgs vienpusējā kārtībā, atteikties no šī galvojuma bez Kreditora rakstiskas piekrišanas.

15. Vienošanās par labprātīgu parāda dzēšanu

Šāda veida dokumenta paraugu var izmantot slēdzot vienošanos ar pakāpenisku parāda atmaksu (parāda atmaksas grafiku). Noslēdzot šo vienošanos, Kreditors un Parādnieks rakstveidā izlīgst parādu un nosaka parāda summas atmaksas termiņus. Šāda veida vienošānās paredz, ja Parādnieks izpilda vienošanās noteiktās saistības pilnā apmērā un norunātā termiņā, tad Kreditors atsakās no līgumsoda daļas piedziņas. Gadījumā, ja Parādnieks neizpilda ar vienošanos uzņemtās saistības noteiktajā apmērā un termiņā, tad Kreditoram ir tiesības prasīt visa pamatparāda un līgumsoda apmaksu, nesagaidot noteiktā galējā apmaksas termiņu notecējumu.

16. Preču piegādes līgums

Šāda veida līguma paraugu var izmantot visa veida preču pirkšanas-pārdošanas darījumos. Papildus līgumslēdzēja pusēm, Pircējam un Pārdevējam, līgums paredz arī trešo pusi, Galvotāju, kurš kopā ar Pircēju galvo Pārdevējam par visām saistībām, kas atspoguļotas līgumā. Gadījumā ja Pircējs nepilda savas saistības, Galvotājs atbild Pārdevējam, par visām Pircēja saistībām. Preču pārdevums tiek īstenots pamatojoties uz Pircēja iepriekšēju rakstveida pasūtījumu. Precīzs preču saraksts, sortiments, skaits un to vērtība norādīta atsevišķā preču piegādes pavadzīmē. Līgumā paredzēti nokavējuma procenti par samaksas nokavējumu ar likmi 1% dienā. Līgums paredz, ka Galvotājs nevar bez Pārdevēja piekrišanas vienpusējā kārtībā atkāpties no galvojuma saistībām pret Pārdevēju.

17. Bezprocentu Aizdevuma līgums ar galvotāju

Šāda aizdevuma līguma paraugu var izmantot, aizdodot naudu. Līgums paredz bezprocentu aizdevumu, ar Aizdevēja tiesībām pieprasīt aizdevuma atmaksu pirms termiņa. Izsniedzamā aizdevuma mērķis atspoguļots aizdevuma līgumā – Aizņēmēja uzņēmējdarbības paplašināšana un saimnieciskajām vajadzībām. Līgumā norādīts, ka aizdevums tiek izsniegts ar pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu. Papildus līgumslēdzēja pusēm, Aizņēmējam un Aizdevējam, līgums papildus paredz arī trešo personu, Galvotāju, kurš kopā ar Aizņēmēju galvo Aizdevējam par visām saistībām, kas atspoguļotas līgumā. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda savas saistības, Galvotājs atbild Aizdevējam, par visām Aizņēmēja saistībām. Līgumā paredzēti nokavējuma procenti par samaksas nokavējumu ar likmi 1% dienā. Līgums paredz Aizņēmēja tiesības, pirms termiņa dzēst Aizdevējam aizņēmuma summu.

18. Aizdevuma līgums ar procentiem

Šāda aizdevuma līguma veidlapu var izmantot, aizdodot naudu ar kapitāla lietošanas procentiem. Līgums paredz naudas aizdevumu, ar Aizdevēja tiesībām pieprasīt aizdevuma atmaksu pirms termiņa. Izsniedzamā aizdevuma mērķis atspoguļots aizdevuma līgumā - Aizņēmēja uzņēmējdarbības paplašināšana un saimnieciskās vajadzības. Līgumā norādīts, ka aizdevums izsniegts Aizņēmējam skaidrā naudā Līguma parakstīšanas brīdī. Papildus parastajām Līgumslēdzējām Pusēm, Aizņēmējam un Aizdevējam, līgums papildus paredz arī trešo personu, Galvotāju, kurš kopā ar Aizņēmēju galvo Aizdevējam par visām saistībām, kas atspoguļotas līgumā. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda savas saistības, Galvotājs atbild Aizdevējam, par visām Aizņēmēja saistībām. Līgumā paredzēti nokavējuma procenti par samaksas nokavējumu ar likmi 1% dienā. Līgums paredz Aizņēmēja tiesības, pirms termiņa dzēst Aizdevējam aizņēmuma summu.

19. Cesijas līgums

Šo līguma paraugu var izmantot prasījuma tiesību nodošanas gadījumā. Kreditors nodod prasījuma tiesības pret savu parādnieku citam Kreditoram, kuram savukārt jāsamaksā atlīdzība iepriekšējam Kreditoram par šo prasījuma tiesību pārņemšanu. Līgumā tiek atspoguļots, kādas tieši prasījuma tiesības tiek nodotas, pret kuru parādnieku, par kādu summu, par kādu atlīdzību nodod šīs prasījuma tiesības un kādā termiņā jaunais Kreditors maksā atlīdzību iepriekšējam Kreditoram par prasījuma tiesību pārņemšanu. Līgums paredz, ka jaunais Kreditors prasījuma tiesības pret parādnieku var izmantot nekavējoties pēc šī līguma parakstīšanas.

20. Nedzīvojamo telpu nomas līgums

Šādu nomas līguma paraugu var izmantot, nododot nedzīvojamo telpu nomā, šajā gadījumā, biroja vajadzībām. Līgums paredz ikmēneša nomas maksu un komunālos maksājumus. Līgumā paredzēti nokavējuma procenti ar likmi 1% dienā, no parāda summas. Nomas un komunālo maksājumu kavējuma gadījumā, kas kavēts vairāk par 60 dienām, Iznomātājs ir tiesīgs pirms termiņa atkāpties no līguma. Līguma noteikumi paredz telpu nodošanu, pamatojoties uz pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta abas puses.

21. Piekrišana saziņai, izmantojot elektronisko pastu

Šo pieteikuma veidlapu var izmantot, ja puse vēlas, lai šķīrējtiesa sagatavotos dokumentus (spriedumu, lēmumu, paziņojumus u.c.) nosūta elektroniskā pasta sūtījumā.

22. Vienošanās par dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu

Šo vienošanās veidlapu var izmantot, ja puse vēlas saziņai ar šķīrējtiesu izmantot elektronisko pastu un iesniegt dokumentus un saņemt no šķīrējtiesas sagatavotos dokumentus elektroniski uz e-pastu. Dokumenti tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un saturēs laika zīmogu. Vienošanās paredz pušu savstarpējo apņemšanos pieņemt iesūtītos uz elektronisko pastu elektroniski parakstītus dokumentus.

23. Iesniegums par dokumentu oriģinālu izsūtīšanu

Šo iesnieguma paraugu  var izmantot, ja puse vēlas, lai šķīrējtiesas līguma oriģinālu (var izmantot kā paraugu arī citiem dokumentu oriģināliem, kas iesniegti valsts tiesā), kas apliecina pušu rakstveida vienošanos par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, atgriež iesniedzējam, aizstājot to ar apliecinātu norakstu. Iesniegums paredz motivētu lūgumu izsniegt atpakaļ lietā esošos dokumentu oriģinālus, kas atrodas valsts tiesā.

24. Būvniecības līgums

Izvērtējot situāciju, nereti būvniecības līgumos dominē vienas vai otras puses intereses, taču skaidrs un sabalansēts līgums paredz, ka tiek aizsargātas abas puses. Lai noslēgtu šāda veida līgumu, ir jāņem vērā vairāki būtiski faktori, taču ikkatrs no šiem faktoriem ir cieši un nesaraujami saistīts ar būvniecības galvenajiem elementiem: laiks – nauda – kvalitāte. Abām pusēm jāizvērtē visas juridiskās nianses – sākot ar materiālu iegādi, objekta nodošanu ekspluatācijā un beidzot ar strīdus risināšanas mehānismu. Lai abas puses – gan pasūtītājs, gan izpildītājs (meistars) – būtu apmierinātas ar darba rezultātu un sekām, kā arī spētu izvairīties no konfliktsituācijām, talkā nāk būvniecības līgums.

25. Pārvadājuma pasūtījums

Izpētot problēmas, ar ko saskaras gan pārvadātāji, gan tirdzniecības kompānijas, kas pasūta preču pārvadājumus, mēs arvien biežāk sastopamies ar galveno problēmu šajā jomā — pierādījumu trūkumu, kas pierādītu pušu vienošanos. Tas izpaužas kā nepareizi vai slikti sastādīti pārvadājumu pasūtījumi vai līgumi, vai to neesamība vispār. Ko mēs iesakām neatkarīgi no tā vai Jūs esat pārvadātājs, ekspeditors vai pārvadājuma pasūtītājs — izmantot tikai Jūsu pārvadājumu Līgumus vai pasūtījumu formas, kuros ir atrunāti visi veicamā pārvadājuma nepieciešamie noteikumi.

26. Hostinga līgums

Hostings, jeb no angļu valodas “uzturēšana”, ir mājas lapas vai citu digitālu datu turēšana uz servera. Labs hostings no slikta vai lēna var atšķirties daudz un dažādās izpausmēs, un atkarībā no Jūsu vajadzībām viens, vai otrs hostinga pakalpojumu sniedzējs būs labāks par citu, bet, lietas, kas vienmēr ir nemainīgas un kam būtu nepieciešams pievērst uzmanību, ir līguma noslēgšana un nepieciešamo punktu iekļaušana tajā. 

27. Pieteikums par piedalīšanos šķīrējtiesas sēdē online

Šo pieteikuma veidlapu var izmantot, ja puse vēlas, lai šķīrējtiesa rīko civillietas izskatīšanu online izmantojot videokonferenci. 

28. Preču pavadzīme

Veicot saimniecisko darbību un pārdodot preces, ne vienmēr ir iespēja noslēgt rakstveida līgumu un atrunāt visas iespējamās nianses. Tāpēc, šajā gadījumā ir noderīgi izmantot preču pavadzīmi, kur būs aprakstīti tādi jautājumi, kā : samaksas termiņš; nokavējuma procenti, ja preču pavadzīme-rēķins netiks apmaksāts noteiktajā termiņā; pārdodamās preces īpašumtiesības; strīdu izskatīšanas kārtība. Bet, augstāk minētie noteikumi būs spēkā un saistīs Pircēju tad un tikai tad, ja preču pavadzīmi ir parakstījis Pircēja pilnvarots pārstāvis vai Pircēja kompānijas valdes loceklis.

29. Mājas nomas līgums

Šajā nomas līguma paraugā ir noteikti ēkas nomas noteikumi uzņēmuma vajadzībām - gan biroja organizēšanai, gan uzņēmuma darbinieku vai partneru dzīvesvietai. Šo šablonu var izmantot gan dzīvokļu telpu, gan māju nomai. Līguma nosacījumi paredz obligātu līguma reģistrācijas kārtību Valsts ieņēmumu dienestā un vienota nodokļa samaksu 10% apmērā no nomas maksas. Pielikumā Jūs atradīsiet līgumu paraugus latviešu un krievu valodās.

30. Dzīvokļa īres līgums

Fiziska persona izīrē dzīvokli fiziskai personai. Vēršam uzmanību, ka līgums satur līguma reģistrācijas procedūru VIDā un 10% IIN nodokļa iemaksu. Līgums satur dažādus depozīta un avansa summas samaksas nosacījumus.

31. Dzīvokļa nomas līgums

Fiziska persona iznomā dzīvokli uzņēmumam (juridiskai personai). Šis nomas līgums satur līguma reģistrācijas procedūru VIDā un 10% IIN nodokļa apmaksu par iznomātāju. Līgums satur iznomātāja piekrišanu par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrāciju iznomātajā dzīvokļa adresē. Ka arī iznomātāja piekrišanu biroja iekārtošanai un uzņēmuma darbinieku un viesu izmitināšanai.

32. Atsauksme uz prasības pieteikumu

Atsauksme uz prasības pieteikumu – tā ir dokumenta veidā noformēta atbilde uz prasības pieteikumu, kurā iesaistītā puse (atbildētājs vai galvotājs) izklāsta savu iebildumu būtību vai piekrīt prasībai. Atsauksmē tiek norādīts, kādas iesaistītai pusei ir attiecības ar prasītāju un vai ir pārkāptas tiesības, kuras aizsargā līgums un likums.

33. Pieteikums zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piedziņai

Kad parādnieks nepilda spriedumā piespriesto labprātīgajā sprieduma izpildes termiņā, tad prasītājam ir jālūdz valsts tiesai izsniegt izpildu rakstu par sprieduma piespiedu izpildi. Pēc izpildu raksta saņemšanas, Prasītājs iesniedz pieteikumu zvērinātam tiesu izpildītājam par piespiedu parāda piedziņu. Pieteikumu ir nepieciešams aizpildīt un iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam kopā ar izpildu rakstu. Tad zvērināts tiesu izpildītājs varēs pieņemt izpildu rakstu un uzsākt izpildu darbības pret parādnieku.

34. Transportlīdzekļa nomas līgums

Šājā transporta nomas līgumā ir atrunātas saistības un pienākumi, ja transports tiek iznomāts saimnieciskām vajadzībām. Ja Jūsu uzņēmuma ir transporta līdzekļi, kuri šobrīd stāv dīkstāvē, tad Jūs droši varat tos iznomāt, tādā veidā gūstot uzņēmumam papildus peļņu. Pielikumā papildus Jūs saņemsiet Transportlīdzekļa pieņemšanas-nodošanas aktu.

35. Apliecinājums par saistību izpildi, skaidras naudas maksājumu veikšanu

Šāda veida veidlapu var izmantot norēķinos, kas tiek veikti skaidrā naudā, ar pakāpenisku vai pilnu darījuma, parāda atmaksu (darījuma/parāda atmaksas grafiku). Parakstot šo apliecinājumu, puses rakstveidā apliecina savstarpējo norēķinu veikšanu. Šāda veida apliecinājumus izmanto kā rakstveida pierādījumu par apmaksu veikšanu.

36. Autora līgums

Autora līgums regulē autora un pasūtītāja tiesības un pienākumus attiecībā uz radošās darbības rezultātu literatūras, zinātnes vai mākslas jomā. Šī līguma forma paredz, ka autors sagatavo skici un ilustrāciju, pamatojoties uz Pasūtītāja uzdevuma teksta aprakstu. Autors apņemas, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegumu un Līguma nosacījumiem, izstrādāt un nodot Pasūtītājam radošā darba rezultātu. Autora līgums ir sagatavots 3 valodās (angļu, latviešu un krievu), kā arī tam tiek pievienots pasūtījums par darbu veikšanu (Pielikums Nr. 1) un veikto darbu  pieņemšanas-nodošanas akts (Pielikums Nr. 2).

37. Pārjaunojuma līgums

Ar Pārjaunojuma līgumu tā darījuma dalībnieki vienu no pusēm aizstāj ar kādu citu personu. Piemēram, nomas līgumā viena nomnieka vietā iestājas cits, vai kreditēšanas līgumiem viena aizņēmēja vietā iestājas cits, pārņemot tā saistības, vai piegādes līgumā viena piegādātāja vietā iestājas cits - sevišķi tas ir sastopams pārvadājuma līgumos. Dotais paraugs ir nomas līgumiem, bet Jūs to varat pielāgot savai situācijai.

38. Automašīnas pirkuma līgums

Automašīnas pārdošanas darījums ir svarīgs solis, kura laikā vēlams noformēt automašīnas pārdošanas līgumu. Neatkarīgi no tā, vai esat pārdevējs vai pircējs, līguma noslēgšana nodrošina tiesisko aizsardzību abām pusēm un nosaka katras puses tiesības un pienākumus. 

39. Darbu izpildes akts

Apliecinājumu līguma saistību izpildei no uzņēmēja puses un izpildīto darbu pieņemšanu no pasūtītāja puses pamatā pieņemts noformēt rakstveidā, parakstot izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.