Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Ko nozīmē parāda pirmstiesas piedziņa, parāda nodošana piedziņai un parāda pārdošana?

17. oktobris, 2023

Saskaroties ar situācijām, kad kāda no līguma pusēm nepilda uzņemtās saistības, ir nepieciešams veikt soļus, lai dotās saistības tiktu izpildītas, proti, piedzīt parādu. Tomēr, kā sastopamies praksē, līguma slēdzēju pusēm (gan kreditoram, gan parādniekam) līdz galam nav izpratnes, ko nozīmē parāda piedziņa kā tāda, kas ir pirmstiesas parāda piedziņa un kādas iespējas parādu piedziņā ir kreditoram un kādas sekas var būt parādniekam.

Parādu piedziņa kopumā ir process, kurā kreditors aicina parādnieku nokārtot savas parādsaistības. Parādu piedziņu var iedalīt pirmstiesas parādu piedziņā (labprātīgā parādu piedziņa) un parādu piedziņā tiesas ceļā (piespiedu parādu piedziņa). Ja parādu piedziņa tiesas ceļā darījuma pusēm ir saprotama, tad par soļiem, kādus kreditors var veikt pirmstiesas parāda piedziņā ir daudz jautājumu. Ko tad īsti nozīmē parāda pirmstiesas piedziņa, parāda nodošana piedziņai un ko saprot ar parāda pārdošanu?

Pirmstiesas parāda  piedziņa

Pirmstiesas parāda piedziņa, jeb atgūšana jau pati par sevi pasaka priekšā darbības, ko tā sevī ietver, proti, “pirms - tiesas”, kas nozīmē  ārpustiesas darbību kopumu, ko kreditors izmanto, aicinot parādnieku labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības. Pirmstiesas parādu piedziņas procesa laikā pusēm ir  iespējams vienoties par parāda atmaksas kārtību un atmaksas veikšanas termiņu, kā arī ar šo procesu saistīto izmaksu apmēru. Parasti kreditori, konstatējot maksājuma kavējumu, nekavējoties veic darbības, kuras sauc par parāda pirmstiesas piedziņu. Dotās darbības ir labi zināmas, proti, tās ir  rakstiski un mutiski brīdinājumi un atgādinājumi parādniekam labprātīgi veikt parāda apmaksu. Dotie brīdinājumi parasti tiek sagatavoti rakstveida dokumenta formā un nosūtīti parādniekam uz tā juridisko vai deklarēto adresi, kā arī uz oficiālajām e-pasta adresēm, ja tādas ir. Parasti darījuma puses līgumā norāda kontaktinformāciju, taču kreditoram ir ieteicams pārbaudīt dotās kontaktinformācijas, sevišķi pasta adreses, aktualitāti, lai parādnieku būtu iespējams sasniegt.

Saskaņā ar Civillikuma 16689. pantu, ikviens kreditors var lūgt atgriezt parāda piedziņas izdevumus 40.00 EUR apmērā. Dotajā likuma pantā ir atrunāts, ka laicīgi neapmaksāts pirkuma, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas rēķins ļauj piegādātājam pieprasīt no parādnieka 40.00 EUR par parāda piedziņu. Tas nozīmē, ka Jums ir tiesības vērsties šķīrējtiesā vai valsts tiesā un lūgt piedzīt no parādnieka parāda piedziņas izdevumus 40.00 EUR apmērā, pievienojot  pierādījumus par to, ka esat veikuši parāda piedziņas darbības, piemēram, nosūtītījuši brīdinājumu parādniekam ierakstītā pasta sūtījumā.

Gadījumos, kad kreditora patstāvīgi veiktā pirmstiesas parādu piedziņa ir neefektīva vai kreditoram nav vēlēšanās tērēt savus resursus parādu piedziņas veikšanai, tā tiek uzticēta trešajām personām, proti, parāda piedziņa tiek nodota “parādu piedzinējiem” jeb iestādēm, kas sniedz pakalpojumus parādu pirmstiesas piedziņā kreditora vietā.

Parāda nodošana piedziņai

Ņemot vērā, ka parādu piedziņas pakalpojumi ir maksas, parasti pirmstiesas parādu piedziņas pasākumus veic paši kreditori.  Tomēr praksē nereti saskaramies, ka ļoti daudzas juridiskās personas ir noslēgušas līgumus ar uzņēmumiem, kas sniedz parāda piedziņas pakalpojumus un, tiklīdz tiek kavēts maksājums, parādnieks automātiski tiek novirzīts dotajam uzņēmumam. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir persona, kura savas komercdarbības vai profesionālās darbības ietvaros atgūst parādu kreditora vārdā vai uzdevumā.

Kad parāds ir nodots piedziņai iestādei, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus (inkasso kompānijas), doto iestāžu pārziņa veicamās darbības ietver saziņu ar parādnieku un visas citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas, lai sasniegtu kreditoram labvēlīgu rezultātu. Kā liecina statistika, ārpustiesas kārtībā iespējams atgūt lielāko daļu parādu. Saskaņā ar likumu, izmaksas par parāda piedziņu sedz parādnieks.​ Inkasso kompānijas, tāpat kā pats kreditors,  var ievietot parādnieku publiskajās parādnieku datu bāzēs vai iesniegt pieteikumu parādnieka maksātnespējas uzsākšanai. Protams, lai pirms veikt iepriekš minētās darbības, ieteicams izvērtēt, kā tas veicinās parāda atgūšanu.

Būtiski! Nododot parādu piedziņai inkasso kompānijai, ir nepieciešams līgumā ar doto kompāniju atrunāt visas izmaksas un darbības, kādas tiks veiktas. Tas pasargās Jūs no nesaprotamiem rēķiniem un izmaksām, ko dotās kompānijas var pieprasīt. Tāpat ieteicams ir lūgt pakalpojuma sniedzēju regulāri sniegt atskaites par veiktajiem pasākumiem un panākumiem, lai Jums būtu izpratne par veikto darbību efektivitāti, lai izvairītos no situācijas, kad Jūs maksājat par pakalpojumu, bet pakalpojuma sniedzējs nav ieinteresēts aktīvi strādāt pie Jūsu parāda atgūšanas. Ja Jūs apzinaties, ka parāda piedziņa nav efektīva, ir ieteicams izvērtēt prasības par piespiedu parāda piedziņu celšanu valsts tiesā vai šķīrējtiesā, vai parāda pārdošanu.

Parāda pārdošana

Arvien biežāk praksē kreditori izvērtē iespēju parādus pārdot, jo nevēlas tērēt savu laiku un resursus to piedziņā. Parādu pārdošana nozīmē, ka esošās parādsaistības un tiesības uz parādu piedziņu tiek par noteiktu maksu nodotas pircējam, kas var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā parādu piedziņas kompānijas. Veicot šādu darījumu kreditors atgūst savu kapitālu nekavējoties, ietaupot laiku un resursus. Parasti, veicot parāda pārdošanu kreditors neko nenopelna - jo parāds tiek pārdots pamatsummas vērtībā vai pat par zemāku summu, viss atkarīgs no līguma nosacījumiem. Šādā gadījumā kreditors arī neko nezaudē, jo ir atgūta parāda summa un nav iztērēti papildus resursi parāda atgūšanai. Pārdodot parādu ir svarīgi ar parāda pircēju līgumā atrunāt visus nosacījumus, lai nākotnē nerastos nekādi pārpratumi.

Parādu pārdošana mūsdienu uzņēmējdarbības vidē ir pazīstama kā Cesija. Saskaņā ar Civillikuma 1801. pantu, Cesijas līgumu starp prasījuma atdevēju - kreditoru (cedentu) un  personu, kam tiek atdots parāds (cesionāru) var noslēgt jebkādā formā. Parādnieka piekrišana, pret kuru prasījums vērsts, nav nepieciešama, un cesija ir spēkā pat tad, ja parādnieks nav informēts par tās esamību. Praksē bieži vien parādnieks uzzina par notikušo kreditoru maiņu tikai pēc fakta, kad ir saņēmis jaunā kreditora paziņojumu par parāda saistību pārņemšanu. Saistību pārņēmējs (cesionārs) var no cesijas brīža darboties ar kreditora tiesībām un uz tā pamata rīkoties ar prasījumu. 

Atgūstiet parādus korekti! Ikkatrs no mums zina labāk kā vadīt savu uzņēmējdarbību un kā rīkoties, atbilstoši savai uzņēmējdarbības sfērai. Tāpēc tikai Jūsu rokās ir Jūsu uzņēmuma izaugsme un augstāk minētie soļi ir instrumenti, kurus Jūs varat izmantot ceļā uz to!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Saistītie raksti:

Kopīgot: