Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kā darījumu slēgšanu ar ārvalstu partneriem var sekmēt Ņujorkas konvencija?

7. novembris, 2023

Veicot uzņēmējdarbību, neatkarīgi no tās darbības jomas, nereti darījuma slēdzēji līgumos saskarās ar norādēm uz dažādiem normatīvajiem aktiem. Visbiežāk mulsumu rada līgumos iekļautie normatīvie akti, kuri ir saistīti ar starptautiskajiem darījumiem.  Dažkārt mulsumu rada neziņa, kuru normatīvo aktu kurā situācijā pielietot. Viens no šādiem normatīvajiem aktiem, ar kuru sastopas darījuma slēdzēji ir Ņujorkas konvencija, kura pamatā ir pielietojama saistībā ar šķīrējtiesu, starptautiskajiem sadarbības līgumiem un parāda piedziņu ārvalstīs.

Kas ir Ņujorkas konvencija?

Ņujorkas konvenciju Latvijas republika  ratificēja (ratificēt - apstiprināt (starptautisku līgumu) valsts augstākajā varas institūcijā) 1992. gadā un tā regulē ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu. Dotā konvencija ir saistoša vairāk kā 160 pasaules valstīm, nosakot vienādu tiesisko ietvaru šķīrējtiesu spriedumu atzīšanai un izpildīšanai. 

Ņujorkas  Konvencija piemērojama, atzīstot un izpildot tos šķīrējtiesas nolēmumus, kas nav pieņemti tās valsts teritorijā, kurā prasa šādu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu, strīdos, kuros puses var būt gan  fiziskas, gan juridiskas personas. 

Tas nozīmē, ka ikkatra valsts, kura parakstījusi Ņujorkas konvenciju un ir tās dalībniece,  atzīst rakstveida nolīgumu (darījuma dokumentu - līgumu, vienošanos, rēķinu), uz kā pamata darījumu puses apņemas nodot šķīrējtiesā visus strīdus, kas radušies vai var rasties starp tām, kas saistītas ar kādām līguma vai citām tiesiskajām attiecībām, kuru objekts var būt šķīrējtiesas izskatīšanas priekšmets. Termins "rakstveida nolīgums" ietver šķīrējtiesas klauzulu (pušu rakstisku vienošanos par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā) pušu parakstītajā līgumā vai šķīrējtiesas nolīgumā.

Kad tiek pielietota Ņujorkas konvencija?

Ņujorkas konvencijā iekļautie nosacījumi tiek izmantoti gadījumos, kad pastāv starptautisks strīds un puse, kura ir saņēmusi labvēlīgu šķīrējtiesas spriedumu, vēlas uzsākt sprieduma izpildi. Lai panāktu šķīrējtiesas sprieduma atzīšanu un izpildīšanu, puse, kas, izprasa atzīšanu un izpildīšanu, sagatavo pieteikumu  ar lūgumu dotā sprieduma izpildes iespējai un papildus pieteikumam iesniedz:

  •  šķīrējtiesas nolēmuma oriģinālu vai apliecinātu  tā norakstu;
  •  līguma, kurā ir iekļauta šķīrējtiesas klauzula, oriģinālu vai tā apliecinātu norakstu.

Ja šķīrējtiesas nolēmums vai nolīgums nav izteikts tās valsts oficiālajā valodā, kur šī nolēmuma atzīšana un izpildīšana tiek prasīta, puse, kas lūdz šo nolēmumu atzīt un izpildīt, iesniedz šo dokumentu tulkojumu tādā valodā, kāda ir valsts valoda, kurā izprasāma sprieduma izpilde. Minētais tulkojums jāapliecina oficiālam tulkam vai diplomātiskai / konsulārai iestādei. 

Svarīgi! Pirms tulkojuma veikšanas ieteicams noskaidrot, kādā valodā ir iespējams dokumentus iesniegt, jo ir valstis, kā, piemēram, Zviedrija, kas pieņem dokumentus gan zviedru, gan angļu valodās. Ņemot to vērā, ir iespējams ietaupīt finansiālos resursus tulkojumu veikšanai, tā kā dokumentu tulkojumi angļu valodā izmaksās lētāk, kā tulkojumi zviedru valodā.

Kā rīkoties, ja valsts, kurā atrodas darījuma partnera juridiskā adrese, nav to valstu sarakstā, kuras parakstījušas Ņujorkas konvenciju? 

Slēdzot darījumus tā puses vairāk pievērš uzmanību pašam darījumam, līguma nosacījumiem un darījuma detaļām, veltot mazāk uzmanības darījuma partnera atrašanās vietai. Dotais jautājums kļūst aktuāls strīdus gadījumā, kad savstarpēji noslēgtā līgumā ir iekļauta šķīrējtiesas klauzula kā strīdu risināšanas rīks un, saņemot labvēlīgu šķīrējtiesas spriedumu, Jūs atklājat, ka valsts, kurā atrodas darījuma partnera juridiskā adrese, nav to valstu sarakstā, kuras parakstījušas Ņujorkas konvenciju. Valstu sarakstu, kuras parakstījušas Ņujorkas konvenciju, varat atrast šeit.

Lai gan šķīrējtiesas atruna starptautisku līgumu slēgšanā tiek plaši izmantota, tomēr der zināt, ka ir gadījumi, kad kāda no darījuma slēdzēja pusēm pārstāv valsti, kura nav parakstījusi (pievienojusies) Ņujorkas konvenciju. Protams, tas rada satraukumu par to, vai strīdus gadījumā šķīrējtiesas sprieduma izpilde valstī, kura nav pievienojusies Ņujorkas konvencijai būs iespējama. Šādos gadījumos pastāv divas iespējas - saņemt izpildu rakstu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei vai saņemt noraidījumu pieteikumam, ar norādi, ka dotais strīds ir izskatāms valsts tiesā. Viss atkarīgs no konkrētās valsts likumdošanas starptautisku strīdu risināšanā un tiesu iestāžu skatījumu uz šādu strīdu risināšanas praksi. Ir valstis, kuras apstiprinās spriedumu un izsniegs izpildu dokumentu, pamatojoties uz doto spriedumu, savukārt ir valstis, kuras vadīsies pēc saviem noteiktajiem regulējumiem un likumdošanas un, ja uzskatīs, ka dotais strīds, tā izskatīšana un sprieduma motivācija neatbilst konkrētā strīda būtībai vai izskatīšanas kārtībai, vai, tiesas ieskatā, apdraud vai aizskar konkrētās valsts juridiskās vai fiziskās personas tiesības, var lūgt puses vērsties civiltiesiskā kārtībā valsts tiesā pēc atbildētāja juridiskās vai deklarētās adreses.

Papildus der zināt, ka ir valstis, kuras ir parakstījušas Ņujorkas konvenciju, taču doto valstu tiesu pārstāvji (tiesneši), kuri izskatīs Jūsu pieteikumu var nebūt kompetenti konkrētā jautājumā. Proti, tāpat kā ir advokāti, kuri strādā un pārvalda konkrēto jomu (civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, šķīrējtiesvedību u.tml.), tāpat arī jebkurš tiesnesis ir kompetents kādā konkrētā jomā. Tiesu praksē ir gadījumi, kad pieteikums tiek nodots izskatīšanai tiesnesim, kurš ar šķīrējtiesas jautājumiem saskaras pirmo reizi, tādēļ var uzdot prasītājam (kreditoram) uzdevumu iesniegt papildus pierādījumus un atsaukties uz valsts likumiem, kas nav saistoši ar doto strīdu, neskar šķīrējtiesas klauzulā minēto likumdošanu. Šādos gadījumos kreditoram ir jāsniedz papildus paskaidrojumi ar norādi uz šķīrējtiesas klauzulu, kurā minēta konkrētā likumdošana, konkrēto likumu pantiem, kas pamato kreditora tiesības uz prasījumiem, un Ņujorkas konvencijas pantiem, kas pamato kreditora tiesības lūgt atzīt spriedumu. Papildus var norādīt arī gadu, kad konkrētā valsts ir parakstījusi vienošanos par Ņujorkas konvencijas piemērošanu ārvalstu šķīrējtiesu spriedumiem, kas nozīmē, ka tai ir jāievēro dotie nosacījumi, izvērtējot pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei.

Saņemot atteikumu vai lūgumu pēc papildus paskaidrojumiem vai pierādījumiem - pārbaudiet atteikuma vai pieprasījuma iemeslus! Ne vienmēr atteikumam vai pieprasījumam ir pamatots iemesls - Jums jābūt pārliecinātiem un ir jāzina savas tiesības! Ja rodas šaubas, vienmēr varat piesaistīt kompetentus advokātus vai juristus, kas Jums palīdzēs!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Saistītie raksti:

Kopīgot: