Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kā rīkoties, ja līgumā ir iekļauta nepilnīga škīrējtiesas atruna vai minētā šķīrējtiesa vairs nepastāv?

11. janvāris, 2023

Arvien biežāk sastopamies ar jautājumiem, kuri saistīti ar strīda izskatīšanas pakļautību, sevišķi situācijās, kad pušu noslēgtajos līgumos iekļautā šķīrējtiesas atruna ir nepilnīga vai tās nav vispār, vai arī norādītā šķīrējtiesa ir beigusi pastāvēt, proti, likvidēta. Dotie jautājumi ir būtiski, sevišķi situācijās, kad jau ir radies strīds ar pusi, kura nepilda līguma saistības, un ir nepieciešams vērsties ar prasību par piespiedu parāda piedziņu.

Līgumā nav iekļauta šķīrējtiesas atruna

Šķīrējtiesvedības praksē sastopamies ar gadījumiem, kad Kreditors vēršas ar prasību šķīrējtiesā, taču dokumentā, kurš ir prasības pamatā, nav iekļauta šķīrējtiesas atruna. Der zināt, ka visi civiltiesiskie strīdi ir pakļauti tiesai, ja likumā nav noteikts citādi. Saskaņā ar Šķīrējtiesu likuma 10.pantu, puses var vienoties par tāda civiltiesiskā strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā, kas jau radies vai var rasties. Šķīrējtiesas līgums ir šajā likumā noteiktajā kārtībā noslēgta pušu vienošanās par civiltiesiskā strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā. Ja puses līgumā vai jebkurā citā savstarpēji noslēgtā saistību dokumentā nav vienojušās par strīda izšķiršanu konkrētā šķīrējtiesā, prasība pret fizisko personu ceļama valsts tiesā pēc tās deklarētās dzīvesvietas, bet pret juridisko personu – pēc tās juridiskās adreses. Prasība pret parādnieku, kuram nav deklarētās dzīvesvietas, ceļama pēc viņa dzīvesvietas, bet ja dzīvesvieta nav zināma vai tam nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā, ceļama pēc viņa nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai pēc viņa pēdējās zināmās dzīvesvietas. Ja netiek pildītas līgumā noteiktās saistības, taču partneris turpina ar Jums komunikāciju, izvērtējiet iespēju noslēgt ar savu partneri (parādnieku) vienošanos par parāda apmaksu, kas nozīmē, ka Jūs dodat iespēju izpildīt savas saistības un tajā pašā laikā papildus nodrošiniet sevi. Dotajā dokumentā Jūs varat paredzēt  punktu par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Dotā dokumenta paraugu varat atrast Rīgas šķīrējtiesas mājaslapas sadaļā “Atbalsts” - Tipveida dokumentu paraugi (15.dokuments)

Līgumā iekļautā šķīrējtiesas atruna ir nepilnīga

Periodiski šķīrējtiesas konsultantiem tiek uzdots jautājums, kurā šķīrējtiesā Kreditors drīkst vērsties, ja līgumos ar partneri ir iekļauta atruna par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā, taču dotajā atrunā nav norādīta konkrēta šķīrējtiesa. Tik tiešām, pirms grozījumiem Šķīrējtiesu likumā, šķīrējtiesas klauzula varēja nesaturēt pilnu šķīrējtiesas nosaukumu un strīdus gadījumā, puse, kura sniedza prasību par līguma saistību izpildi, varēja izvēlēties, kurā šķīrējtiesā prasību iesniegt. Uz doto brīdi par derīgu tiek uzskatīta tikai tā šķīrējtiesas klauzula, kurā ir ietverts PILNS šķīrējtiesas nosaukums. 

Ņemot vērā tiesu praksi, gadījumos, kad līgumos ir nepilnīga šķīrējtiesas atruna, iesakām noslēgt ar partneri līguma papildinājumus, kuros precizēta strīdu izskatīšanas iestāde un tās pilns nosaukums, vai, ja tas nav iespējams, vērsties ar prasību par līguma saistību izpildi valsts tiesā pēc atbildētāja deklarētās vai juridiskās adreses. Protams, Kreditors var uzņemties risku un iesniegt prasību jebkurā šķīrējtiesā, taču Jums jārēķinās, ka, ja parādnieks izteikts iebildumus, prasība tiks noraidīta vai valsts tiesa neizsniegs izpildu rakstu, pamatojoties uz atbildētāja iebildumiem un nepilnīgi atrunāto strīda risināšanas kārtību.

Tiesu praksē ir sastopami gadījumi, kad valsts tiesa, saņemot prasību par saistību izpildi uz līguma pamata, kurā ir nepilnīga šķīrējtiesas atruna, noraida prasību, lēmumā norādot, ka pieteikums ir pakļauts šķīrējtiesai. Šajā gadījumā Kreditors droši var vērsties jebkurā aktīvi darbojošā šķīrējtiesā ar prasības pieteikumu, pievienojot valsts tiesas izdoto lēmumu.

Līgumā norādītā šķīrējtiesa vairs nepastāv

Pēc Šķīrējtiesas likuma stāšanās spēkā liels skaits (vairāk kā 70%) Latvijas šķīrējtiesu ir pārtraukušas darbību, jo nespēja izpildīt likumā noteiktos nosacījumus. Slēdzot līgumus, sevišķi, ja tie ir otras puses sagatavoti, ieteicams rūpīgi pārbaudīt ne tikai līguma pamatnosacījumus, bet arī norādīto šķīrējtiesu un to, vai tā nav izslēgta no Uzņēmuma reģistra šķīrējtiesu saraksta. Sevišķi būtiski tas ir gadījumos, ja Jūsu sadarbības partneris ir ārvalsts juridiska vai fiziska persona. Ne vienmēr darījuma partneris ir godprātīgs un tas var apzināti norādīt neeksistējošu šķīrējtiesu. Pārbaudīt, vai šķīrējtiesa ir aktīva var šeit.

Ja Jūsu līgumos ir norādīta šķīrējtiesa, kura vairs nav aktīva, Jūs varat veikt līguma grozījumus ar  izmaiņam līguma punktos, aktualizējot informāciju par iestādi, kurā strīdus gadījumā tiks risināms strīds. Šķīrējtiesas klauzulas paraugus varat atrast šeit.

Ja strīds jau ir radies, tad tas būs pakļauts tikai valsts tiesai un prasība iesniedzama analoģiski, kā situācijās, kad līgumos nav atrunāta strīda izšķiršana šķīrējtiesā.

 Atcerieties - nav neatrisināmu situāciju! Nodrošiniet sevi un savus darījumus, sakārtojot uzņēmuma līgumus!

 Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

 

Kopīgot: