Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Eksperta, tulka un sekretāra nozīme šķīrējtiesvedības procesā

7. februāris, 2023

Domājot par strīdu risināšanu un prasības celšanu tiesā vai šķīrējtiesā, lielākā uzmanība tiek pievērsta dokumentu sagatavošanai un puses pārstāvniecībai tiesā. Taču ne mazāk nozīmīga loma, sevišķi sarežģītu strīdu risināšanā, ir ekspertu sniegtai informācijai. Šķīrējtiesvedības praksē tiek izmantoti ekspertu, tulku un sekretāra pakalpojumi.

Ja šķīrējtiesas līgumā nav noteikts citādi, šķīrējtiesas sastāvs pēc puses lūguma var noteikt ekspertīzi un tās veikšanu uzdot vienam vai vairākiem ekspertiem. Puses pēc šķīrējtiesas sastāva pieprasījuma iesniedz ekspertam nepieciešamās ziņas vai dokumentus. Pēc puses lūguma šķīrējtiesas sastāvs uzaicina ekspertu piedalīties šķīrējtiesas sēdē. Puses ir tiesīgas uzdot ekspertam jautājumus par eksperta sniegto atzinumu.

Eksperta pakalpojumi

Eksperta darba mērķis un būtība ir palīdzēt šķīrējtiesas procesa dalībniekiem - pusēm un šķīrējtiesnesim. Eksperta atzinumu var salīdzināt ar rakstisku liecību, kuras pamatā ir objektīvi zinātniski pamatojumi, skaitļi, analīzes, dati u.tml. Eksperta atzinums ir bezkaislīgs - tā pamatā ir tehniski apliecinoša informācija un eksperta pieredze attiecīgajā jomā. Eksperta atzinums ir neliela, bet neatsverama pierādījumu daļa šķīrējtiesvedības procesā, kas var ietekmēt strīda izšķiršanas iznākumu.  Ekspertīzes atzinumu apstrīdēt nevar, jo tas nav administratīvais akts. Ja kāda no pusēm apšauba eksperta atzinumu,  tā var lūgt noteikt atkārtotu ekspertīzi. Atkārtotu ekspertīzi veic par to pašu objektu, atbild uz tādiem pašiem jautājumiem kā sākotnējā ekspertīzē. Ekspertīzes var nozīmēt dokumentiem, materiāliem, ēku konstrukcijām u.tml.

Tulka/tulkotāja pakalpojumi

Likuma “Par tiesu varu” 104.pantā noteikti tiesas tulka uzdevumi: likumā noteiktajos gadījumos piedalīties tiesas sēdēs, kā arī tulkot tiesas dokumentus.

Ministru kabineta noteikumos Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” ir noteikts, kā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, ja nav prasīts iesniegt notariāli apliecinātu tulkojumu vai nav noteikta kāda cita kārtība. Papildus noteikumiem par to, kā un kādi dokumenti ir apliecināmi, ir noteikts, ka par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, tulks atbild likumā noteiktajā kārtībā. Der zināt, ka tulks specializējas mutvārdu tulkošanā un nodrošina sēdes tulkošanu. Piemēram, ja Jūsu parādnieks ir ārvalstīs un līgumā nav šķīrējtiesas atrunas, Jums būs jāvēršas ar prasību par parāda piedziņu ārvalstīs. Ja Jums būs nepieciešamība piedalīties tiesas sēdē ārvalstī, kā arī Jūs nepārvaldāt konkrētās valsts valodu, ar tulka palīdzību tiesvedības process būs saprotamāks un raitāks. Savukārt tulkotājs ir speciālists rakstīta teksta tulkošanā, piemēram, ja šķīrējtiesvedības dokumentiem nepieciešami tulkojumi tiesvedības valodā, tad Jums savu atbalstu sniegs tulkotājs.

Sekretāra pakalpojumi

Šķīrējtiesas sekretāra pakalpojumi parasti tiek izmantoti gadījumos, kad nepieciešama šķīrējtiesas sēdes gaitas fiksēšana. Šķīrējtiesas sēdes protokolē tikai tad, ja kāda no pusēm to pieprasa. Šķīrējtiesas izraudzīts sekretārs piedalās šķīrējtiesas sēdē un fiksē tās gaitu.  Proti, sekretārs šķīrējtiesas sēdē nepiedalās kā dalībnieks, neizsaka viedokli - drīzāk ir novērotājs, kurš fiksē šķīrējtiesneša jautājumus un pušu sniegtās atbildes. Pēc šķīrējtiesas sēdes sekretārs sagatavo sēdes protokolu, kuru paraksta visi šķīrējtiesneši un sekretārs. Protokolu paraksta ne vēlāk kā trešajā dienā pēc šķīrējtiesas sēdes pabeigšanas. Ņemot vērā to, ka šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas, sēžu protokoli ir konfidenciāli un pieejami tikai lietas dalībniekiem. 

Ja puses šķīrējtiesas līgumā nav vienojušās citādi, maksu par ekspertīzes veikšanu, par sekretāra, tulka un eksperta piedalīšanos šķīrējtiesas procesā, kā arī citus šķīrējtiesas procesa izdevumus šķīrējtiesas noteiktā kārtībā maksā tā puse, kura iesniegusi lūgumu par sekretāra, tulka un eksperta piedalīšanos, kā arī ekspertīzes veikšanu šķīrējtiesas procesā. Ja šādu lūgumu iesniegušas abas puses, katra iemaksā pusi no izdevumu summas. Attiecīgie izdevumi tiek piedzīti no puses, kurai šķīrējtiesas spriedums ir nelabvēlīgs.

Atcerieties! Jebkuram no lietas dalībniekiem ir tiesības brīvi rīkoties ar dažādiem aizstāvēšanās līdzekļiem tiesvedības un šķīrējtiesvedības procesā. Lietas dalībnieki var paši izvēlēties, ar kādiem procesuāliem līdzekļiem aizstāvēt savas intereses, šķīrējtiesa izvērtē katru pierādījumu, katra eksperta viedokli un, tikai balstoties uz visiem pierādījumiem un faktiem, pieņem gala spriedumu.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: