Tiesvedības izmaksas

Rīgas šķīrējtiesas reglamenta pielikums Nr.2
 

  Prasības summa Tiesvedības maksa Šķīrējtiesneša honorārs
Ja strīdu izšķir
 
1 šķīrējtiesnesis 3 šķīrējtiesneši

Līdz 1500 EUR

10% no summas, bet ne mazāk kā 70 EUR

100 EUR

100 EUR

 

No 1501 EUR  līdz 7000 EUR

200 EUR+

4% no summas, kas parsniedz 1500 EUR                 

200 EUR

150 EUR

 

No 7001 EUR līdz 30 000 EUR

300 EUR+

3.2% no summas, kas pārsniedz 7000 EUR                

300 EUR

200 EUR

 

No 30 001 EUR līdz 150 000 EUR

550 EUR+

1.6% no summas, kas pārsniedz 30 000 EUR

500 EUR

300 EUR

 

No 150 001 EUR  līdz 700 000 EUR

1500 EUR+ 

1% no summas, kas pārsniedz 150 000 EUR         

900 EUR

500 EUR

 

No 700 001 EUR līdz 1 500 000 EUR

3500 EUR+

0.6 % no summas, kas pārsniedz 700 000 EUR        

1300 EUR

700  EUR

 

Virs 1 500 001 EUR

4500EUR+  

0.1% no summas,kas pārsniedz 1 500 00 EUR   

2200 EUR

1100 EUR

 
Nemantiskās prasības

250 EUR + 100 EUR par katru prasījumu (izņemot vienu), 

250 EUR + 100 EUR par katru prasījumu (izņemot vienu)

150 EUR + 70 EUR par katru prasījumu (izņemot vienu)

 

1) Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 150 EUR apmērā par katru strīda izskatīšanas dienu neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita. 

2) Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

3) Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

4) Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

5) Par dokumentu un lietas materiālu kopiju izgatavošanu iekasējama kancelejas nodeva 1 EUR par vienu lappusi, par scan - 0,50 EUR par vienu lapaspusi.

6) Par paziņojuma par prasības saņemšanu nosūtīšanu katrai papildus pusei, izņemot vienu no pieteicēja puses un atbildētāja puses un/vai uz katru papildus adresi (otro, trešo utt.) un/vai atkārtoti ir iekasējami paildus kancelejas izdevumi 30 EUR apmērā par katru papildus pusi, papildus adresi vai atkārtotu izsūtīšanas pieprasījumu.

 

7) Katrai pusei,kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde notiek izmantojot videokonferenci, jāiemaksā šķīrējtiesā atlīdzība par videokonferences nodrošināšanas pakalpojumiem 200 EUR apmērā. Ja sķīrejtiesas sēžu skaits pārsniedz 2 (divas) šķīrejtiesas sēdes, tad katra puse veic piemaksu 200 EUR apmērā.

 

8)Procesa izdevumi norādīti bez Pievienotās Vērtības Nodokļa (PVN)


Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

Biedrība «Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs»
Reģ.Nr. 40008023425
Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050
Banka: AS SWEDBANK SWIFT: HABALV22
Konts: LV25HABA0551036305891