Personas datu apstrādes principi


Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šajos Personas datu apstrādes principos, turpmāk tekstā – Principi, ir aprakstīta kārtība, kādā Rīgas šķīrējtiesa apstrādā personas datus.

Šie Principi ir piemērojami, ja Persona izmanto, ir izmantojis vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot Rīgas šķīrējtiesas sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Rīgas šķīrējtiesas sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Personu, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkā stāšanās.

1. Definīcijas

1.1. Persona ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Rīgas šķīrējtiesas sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
1.2. Personas dati ir jebkura ar Personu tieši vai netieši saistīta informācija.
1.3. Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).
1.4. Rīgas šķīrējtiesa ir šķīrējtiesa, kas darbojas pastāvīgi un ir izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto strīdu izšķiršanu. Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs ir sabiedrība Biedrība “Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs”, reģistrācijas numurs 40008023425.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1 Šajos Principos ir aprakstīts, kā Rīgas šķīrējtiesa vispārīgi veic Personas datu Apstrādi.
2.2 Rīgas šķīrējtiesa piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
2.3 Rīgas šķīrējtiesa Personas datu Apstrādei var izmantot apstiprinātus Personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Rīgas šķīrējtiesa veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji veic Personas datu Apstrādi saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3. Personas datu kategorijas

3.1. Personas dati var tikt vākti personīgi no Personas un/vai ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem.
3.2. Personas datu kategorijas, kuras Rīgas šķīrējtiesa lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
3.2.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
3.2.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.2.3. Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, dati, ko Persona ir iesniegusi vai saņēmis no publiskajiem reģistriem, vai esot trešās personas pārstāvis attiecīgās juridiskās personas vārdā ir iesniedzis civillietu izskatīšanai;
3.2.4. Saziņas dati, piemēram, e-pasts, kas tiek vākti, kad Persona apmeklē Rīgas šķīrējtiesas mājas lapu.

4. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

4.1. Rīgas  šķīrējtiesa primāri veic Personas datu Apstrādi:
4.1.1. Vispārīgai Personu attiecību vadīšanai un pieejas pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai:
4.1.1.1. lai ierosināt civillietu;
4.1.1.2. lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus;
4.1.1.3. lai pēc Personu lūguma veiktu darbības, kas paredzētas Šķīrējtiesu likumā vai Rīgas šķīrējtiesas reglamentā, vai lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu un Rīgas šķīrējtiesas reglamentu.
4.1.2. Papildu pakalpojumu sniegšanai, Personu aptaujai, tirgus analīžu veikšanai, statistikai:
4.1.2.1. Lai Personai piedāvātu Rīgas šķīrējtiesas vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru pakalpojumus, tai skaitā sniegtu personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz Personas piekrišanu vai Rīgas šķīrējtiesas leģitīmajām interesēm piedāvāt papildu pakalpojumus.
4.1.2.2. Lai veiktu Personu aptaujas, tirgus analīzes, apkopotu statistiku, pamatojoties uz Rīgas šķīrējtiesas leģitīmajām interesēm pilnveidot Rīgas šķīrējtiesas pakalpojumus, uzlabot Personu pakalpojumu lietošanas pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus.
4.1.3. Juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei:
4.1.3.1. lai pildītu piemērojamos likumus un starptautiskos nolīgumus, piemēram, saistībā ar šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu ārvalstīs, izpildrakstu izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Personas dati netiek izpausti trešējām personām un netiek publicēti, izņemot:
5.1.1. pēc īpaša pieprasījuma institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;
5.1.2. citām personām, kuras ir saistītas ar Rīgas šķīrējtiesas pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Personas sniegto pakalpojumu sniedzējiem, par kuru pakalpojumiem Persona ir pieteikusi e-rēķinus.

6. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

6.1. Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
6.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, nosūtīt dokumentus Rīgas šķīrējtiesas sprieduma atzīšanai ārvalstīs un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
    a) noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
    b)ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.

7. Glabāšanas periods

7.1 Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar vienošanos ar Personu, Rīgas šķīrējtiesas leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Pēc glabāšanas laika beigām visi dokumenti, kas satur Personas datus, tiks neatgriezeniski dzēsti, iznīcināti vai anonimizēti formā, kas neļauj identificēt datu subjektus. Dokumentus, kas nav izdzēsti, iznīcināti vai anonimizēti automātiski, Rīgas šķīrējtiesa izdzēsīs, iznīcinās vai anonimizēs manuāli tūlīt pēc glabāšanas laika beigām. Rīgas šķīrējtiesa neinformēs datu subjektu par viņa Personas datu dzēšanu, iznīcināšanu vai anonimizēšanu un neprasīs viņa atļauju izdzēst vai iznīcināt Personas datus pēc glabāšanas laika beigām.

8. Personas kā datu subjekta tiesības

8.1. Personai (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
8.1.1. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
8.1.2. iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
8.1.3. prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Persona ir atsaukusi savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
8.1.4. saņemt informāciju, vai Rīgas šķīrējtiesa apstrādā tās Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
8.1.5. atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei;
8.1.6. iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

9. Kontaktinformācija

9.1. Klients var sazināties ar Rīgas šķīrējtiesu saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
9.2. Rīgas šķīrējtiesas kontaktinformācija ir pieejama Rīgas šķīrējtiesas mājaslapā: www.court.lv