Tuvākajā laikā līgumsoda aprēķinu ierobežos līdz 10%


 

Dzīve nestāv uz vietas un mūsu likumdošana arī nav dīkstāvē. 2013. gada 4. aprīlī otrajā lasījumā, tika pieņemts likuma projekts - grozījumi Civillikumā par līgumsoda piemērošanu. Plānots, ka šie grozījumi tuvākajā laikā tiks pieņemti trešajā lasījumā un stāsies likumīgā spēkā.

 

Jaunie likuma grozījumi tiek izteikti šādā redakcijā:

 

1716. Līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību neizpildīšanu vispār vai arī neizpildīšanu īstā laikā (termiņā).

Līgumsods par neizpildīšanu vispār ir konkrēti noteikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru nedrīkst noteikt vairākkārtīgu (atkārtotu) vai pieaugošu maksājumu vai devumu veidā.

Līgumsods par neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču ne vairāk par 10 procentiem no kavētās saistību neizpildīšanas mantiskās vērtības.”.

 

1722. Līgumsodu par neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo procentu summu, kas radusies pēc neizpildes iestāšanās brīža. Līgumsodu par neizpildīšanu vispār var prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo zaudējumu summu, ja vien nav tieši norunāts, ka līgumsods izslēdz tādu atlīdzību."

 

1724.1 Tiesa var samazināt pieprasīto līgumsodu līdz saprātīgam apmēram, ja tas ir pārmērīgs, salīdzinot ar neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu vai ņemot vērā citus apstākļus. Ja līdzēji vienojušies, ka līgumsoda samaksa atsvabina šā soda cietēju no procentiem un augļiem, kas no viņa pienākas, kā arī zaudējumu atlīdzības, tad samazinātā līgumsoda apmērs nedrīkst būt mazāks par otram līdzējam nodarītajiem zaudējumiem.”

 

Uzmanību! Ja Jūsu līgumos ir pieaugošs līgumsods jeb tiek piemērots līgumsods procentos par katru kavējuma dienu, tad pēc 2-3 mēnešiem, kad stāsies spēkā jaunie likuma grozījumi, Jūs varēsiet prasīt tiesu piedzīt līgumsodu ne vairāk kā 10% no pamatparāda summas.

 

 

Ar cieņu un vēlot veiksmi,

Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs Jurijs Ņikuļcovs