Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Laiks atgriezt PVN un ietaupīt UIN izmaksas!

1. novembris, 2022

Tuvojas gada beigas un ikkatrs uzņēmējs sāk gatavoties gada atskaišu sagatavošanai un padarīto darbu apkopošanai, lai saprastu- kas ir izdarīts un ko vēl vajadzētu paspēt izdarīt. Pēdējie gada mēneši tiek iezīmēti arī kā laiks, kad tiek sakārtoti debitoru jautājumi, lai grāmatvežu gada atskaišu un bilances gatavošanas laikā ir pilnīga kārtība. Pārskatot debitoru neizpildītās saistības, rodas jautājums, ko iesākt ar zaudētajiem debitoru parādiem? Vai ir iespējams vismaz atgriezt iemaksāto PVN pilnā apmērā no šī darījuma ar bezcerīgo debitoru?

Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to maksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. Ja pakalpojumu vai preču saņēmējs neveic apmaksu par saņemto pakalpojumu vai preču piegādi, ieskaitot PVN, tad reģistrēts PVN maksātājs – pakalpojumu sniedzējs vai preču piegādātājs – ir tiesīgs Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajā kārtībā atzīt nesaņemto PVN summu par zaudēto parādu. Zaudēto parādu var atgūt, ja triju gadu laikā no parāda rašanās brīža ir iesniegts prasības pieteikums tiesā/ šķīrējtiesā par parāda piedziņu no parādnieka vai ir uzsākta parādnieka maksātnespējas procedūra.

Lai varētu samazināt budžetā samaksātā PVN nodokļa summu par zaudētā parāda nodokļa vērtību, ja zaudētais parāds bez nodokļa ir sasniedzis vai pārsniedzis 430,00 EUR, ir jāizpildās sekojošiem “Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 105.panta nosacījumiem:

- par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir izrakstīts rēķins vai nodokļa rēķins;
- parāds ir radies pēdējo triju taksācijas gadu laikā;
- par veikto darījumu ir aprēķināts nodoklis, un tas ir norādīts attiecīgā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā;
- zaudētā parāda summa ir norakstīta no nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu summas vai tiešajos zaudējumos (izdevumos) reģistrēta nodokļa maksātāja grāmatvedībā kārtējā taksācijas periodā vai kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;
- parādnieks ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju nav saistītas personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
- preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam parādniekam ir pārtraukta vismaz pirms sešiem mēnešiem un nav tikusi atjaunota;
- reģistrēts nodokļa maksātājs nav nodevis (cedējis) savas prasījuma tiesības citai personai;
- reģistrēts nodokļa maksātājs var pierādīt, ka tas ir veicis pasākumus zaudētā parāda atgūšanai. Pievienotās vērtības nodokļa likumā nav noteikti konkrēti pasākumu veidi zaudētā parāda atgūšanai, bet nodokļa maksātājam ir jābūt dokumentāriem pierādījumiem par jebkādiem veiktajiem pasākumiem zaudētā parāda atgūšanai, piemēram, izdrukas no parādu piedziņas kompānijas, kvīts par ierakstītu vēstuļu nosūtīšanu, ievietots sludinājums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", prasības pieteikums tiesā/šķīrējtiesā.
- preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs līdz pēctaksācijas gada 1. martam ir nosūtījis parādniekam, kurš ir reģistrēts nodokļa maksātājs vai kurš preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī bija reģistrēts nodokļa maksātājs, informāciju par to, ka attiecīgais parāds šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par zaudēto parādu;
- jābūt tiesas/šķīrējtiesas spriedumam par parāda piedziņas prasību no parādnieka un tiesu izpildītāja aktam par parāda piedziņas neiespējamību. Pats ātrākais un vienkāršākais veids saņemt tiesas nolēmumu ir prasības pieteikuma iesniegšana šķīrējtiesā (Rīgas šķīrējtiesā), jo tiesas process ir vienkāršots, kā arī šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams un to var saņemt pusotra mēneša laikā.

Būtiski!!!! Šaubīgajiem un bezcerīgajiem debitoriem ir ietekme arī uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk – UIN) aprēķinu. Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 9. pants “Nedrošie debitoru parādi” regulē debitoru parādu iekļaušanu ar UIN apliekamajā bāzē.

Parādnieks var radīt ar UIN apliekamu bāzi (situācijā, kad nav piemērojams neviens no 9. panta trešās daļas atbrīvojumiem), ja:

- parādniekam ir izveidots uzkrājums un tas iekļauts kā izmaksa peļņas vai zaudējumu aprēķinā un parāds nav atgūts 36 mēnešu laikā (60 mēnešu laikā, ja parādniekam uzsākta maksātnespējas procedūra) no uzkrājuma izveidošanas dienas;
- parādnieka parāds ir norakstīts pie izdevumiem;
- ir izveidots uzkrājums atbilstoši starptautiskajam finanšu pārskatu standartam Nr.9 "Finanšu instrumenti" un parāds nav atgūts 60 mēnešu laikā, skaitot no parāda rašanās brīža, kad parādniekam bija jānorēķinās ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, bet samaksa netika veikta.

Jāņem vērā, ka 2022. gada aprīlī stājās spēkā UIN likuma grozījumi, kas paredz, ka parādiem, kuriem izveidots uzkrājums līdz 2021. gada 31. decembrim, periods nodokļu bāzes palielināšanai ir 60 mēneši no uzkrājuma izveidošanas dienas (nevis 36 mēneši, kā tas ir vispārīgā gadījumā).

Ņemot vērā esošās UIN likuma normas, nodokļu maksātāji var novērst debitoru risku bez tūlītējām UIN sekām, ja veido uzkrājumus vai nodod parādu piedziņai.

Atcerieties! Jūsu uzņēmuma labklājība, gluži tāpat kā vēlamo mērķu sasniegšana, nerodas pati no sevis. Ir nepieciešama izlēmīga rīcība, kā arī skaidra kontrole pār ienākošās un izejošās naudas plūsmu!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: