Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kas jāņem vērā gatavojot prasības pieteikumu tiesai/šķīrējtiesai!

5. septembris

Mūsdienu biznesa vide nav iedomājama bez darījumu slēgšanas un komunikācijas apmaiņas starp sadarbības partneriem. Tomēr neizbēgami nākas saskarties ar situācijām, kad, apzinātu vai neapzinātu iemeslu dēļ, sadarbības partneris pārtrauc pildīt līguma nosacījumus. Viss ir atkarīgs no savstarpējās komunikācijas un rodas situācijas, kad līguma pusēm panākt vienošanos vai izlīgumu ārpus tiesas nav iespējams. Tādos gadījumos, pirms sniegt prasības pieteikumu tiesā vai šķīrējtiesā, vispirms ir jāsaprot, vai kreditoram eksistē prasījums pret parādnieku un tas jānoformulē.
Pirms prasības sniegšanas tiesā vai šķīrējtiesā, pirmais solis ir izvērtēt, vai pietiks zināšanu un prasmju, lai prasības pieteikumu sagatavotu pats iesniedzējs, vai tomēr vērtīgāk ir vērsties pēc juridiskās konsultācijas pie speciālistiem. Ļoti bieži ir atspoguļotas situācijas, kad iesniegtā prasība tiek atteikta vai atstāta bez virzības, jo prasības pieteikumam iztrūkst kāda būtiska sastāvdaļa, tas nav piekritīgs konkrētajai tiesai vai nav pietiekami motivēts.
Gatavojot prasības pieteikumu, ir rūpīgi jāapsver, ar kādiem pierādījumiem prasījums ir pamatots. No tā, cik kvalitatīvi ir sagatavots prasības pieteikums, lielā mērā ir atkarīgs tas, cik labvēlīgs būs spriedums. Ir svarīgi pievērst uzmanību būtiskākajām sastāvdaļām, kurām jābūt atainotām prasības pieteikumā, sniedzot to tiesā vai šķīrējtiesā.

Piekritība

Pirms sākt gatavot prasības pieteikumu, ir jānoskaidro piekritība, proti, kurai tiesai ir sniedzams prasības pieteikums. Parasti līguma puses līgumā atrunā strīda izskatīšanas kārtību. Ja strīds izšķirams valsts tiesā, tad saskaņā ar Civilprocesa likumu, prasības pieteikums sniedzams tiesā pēc atbildētāja juridiskās personas juridiskās adreses vai fiziskas personas deklarētās dzīvesvietas. Piekritības jautājumi ir īpaši svarīgi pārrobežu strīdu gadījumos, ja strīdus partneris ir ārvalsts uzņēmums vai fiziska persona. Šādā gadījumā tiesas piekritību noteiks nevis Civilprocesa likums, bet gan Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ( ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.
Ja prasības pieteikums sniedzams šķīrējtiesā, tad nav būtiski vai sadarbības partneris ir rezidents vai nerezidents, jo pieteikumu sniegsiet pēc šķīrējtiesas juridiskās vai norādītās korespondences adreses. Būtiski pievērst uzmanību un pārbaudīt (Uzņēmuma Reģistrā šķīrējtiesu sarakstā) vai līgumā norādītā šķīrējtiesa vēl ir aktīva, jo gadījumā, ja Jūsu līgumā norādītā šķīrējtiesa ir likvidēta, prasība būs sniedzama valsts tiesā pēc atbildētāja juridiskās vai deklarētās adreses.

Prasības pieteikuma saturs

Labi sagatavots prasības pieteikums sastāv no trīs nozīmīgām daļām noteiktā secībā: hronoloģiska būtisko faktu izklāsta, prasījuma juridiskā pamatojuma un lūguma daļas.
Prasības pieteikumā jāiekļauj tikai nozīmīgākie fakti, kas pamato un pierāda prasību. Ja fakta esamību apliecina kāds pierādījums, uz to jāatsaucas un tas jāpievieno prasības pieteikuma pielikumā. Savukārt prasības juridisko pamatojumu ieteicams atdalīt no faktiem un rakstīt atsevišķi. Juridiskais pamatojums ir juridiskie argumenti, kas pamato augstāk norādītos faktus. Ļoti svarīgi juridiskajā pamatojumā ir norādīt atsauces uz likuma normām, tiesu praksi, ja tāda ir, kurās dotā likuma norma ir izskaidrota.
Lūguma daļā ir konkrēti un precīzi jānoformulē kas, ko un no kā pieprasa. Ja tiesa atzīs prasību par pamatotu, tad tā piedzīs tikai lūguma daļā norādīto summu, vai apmierinās tikai lūguma daļā norādītos lūgumus. Tāpēc, veidojot izklāstu, vienmēr pievērsiet uzmanību un pārbaudiet, vai viss ir korekti norādīts, jo tikai viens nepareizi ievietots komats lūguma daļā var izmainīt gala rezultātu.
Ja visas dotās nozīmīgās sastāvdaļas prasības pieteikumā nav norādītas, tad tiesa var atstāt prasības pieteikumu bez virzības vai atteikties to pieņemt.

Būtiskas nianses prasības pieteikumā

Svarīgi pievērst uzmanību atsevišķām niansēm, kuras noteikti ir jāiekļauj prasības pieteikumā. Civilprocesa likuma 128.pants nosaka visas nianses, kuras būtu iekļaujamas, piemēram, prasības pieteikumā obligāti ir jānorāda kredītiestāde un konta numurs, uz kuru pārskaitāma piedzenamā summa. Tāpat jānorāda, vai puses ir izmantojušas mediāciju strīda risināšanā un vai vēlas to darīt. Kā arī prasības pieteikumam ir pievienojams tā noraksts atbildētājam. Viena no būtiskākajām niansēm, kas jānorāda prasības pieteikumā noteikti ir atbildētāja aktuālā juridiskā vai deklarētā adrese. Ļoti bieži saskaramies ar situāciju, kad iesniedzējs ir norādījis prasības pieteikumā fiziskas personas deklarēto adresi, kura tika norādīta noslēgtajā līguma, taču atbildētājs ir to nomainījis. Der zināt, ka, pat ja līgumā ir norādīta deklarētā adrese, atbildētajs to var jebkurā mirklī nomainīt, neinformējot par to sadarbības partneri. Tāpēc ir ļoti svarīgi, pirms prasības sniegšanas valsts tiesā vai šķīrējtiesā, pārbaudīt vai līgumā norādītā adrese atbilst aktuālajai deklarētajai adresei.
To Jūs varat izdarīt bez maksas, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu „Personas deklarētās norādītās adreses pārbaude”. Ierakstot personas kodu un personas deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pakalpojums dod iespēju veikt bezmaksas pārbaudi - vai personas sniegtā informācija par tās dzīvesvietu sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā ierakstīto personas deklarētās dzīvesvietas adresi. Šādā veidā jebkurš tiešsaistē var pārbaudīt vai persona savu dzīvesvietas adresi ir norādījusi korekti, kā arī vai persona nav mainījusi deklarēto adresi pēdējā laikā.
Savukārt ja Jums nav zināma fiziskas personas deklarētā adrese, tad izziņu par citu fizisku personu deklarēto dzīves vietu no iedzīvotāju reģistra uz motivēta iesnieguma pamata var saņemt fiziskas un/vai juridiskas personas.
Atcerieties, ja prasītājs ir kapitālsabiedrība, ar valdes locekļa vai tā pilnvarotas personas parakstu uz prasības pieteikumu nepietiks. Prasības pieteikumam ir pievienojams dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības- Uzņēmuma Reģistra vai Lursoft izziņa, pilnvara, statūti u.tml., kurā redzams, kas ir valdes locekļi, vai viņi sabiedrību var pārstāvēt atsevišķi vai kopā, vai ja pārstāvība ir uz pilnvaras pamata - vai tajā ir norādīta pārstāvība tiesā vai šķīrējtiesā.
Gadījumos, kad strīdus situācijas šķiet vienkāršas un prasītājam šķiet, ka pats tiks galā ar prasības pieteikuma sagatavošanu, tomēr iesakām griezties pie minētajā jomā praktizējušiem juristiem vai advokātiem, jo tad varēsiet būt pilnīgi pārliecināts par prasības pieteikuma motivāciju un argumentāciju. Dažkārt tieši emocijas ir tās, kas neļauj skaidri saskatīt tos faktus, kurus varētu saskatīt profesionāls juridiskās jomas pārstāvis, uz kā pamata prasība būs apmierināma.

Vairāk par prasības pieteikuma iesniegšanas niansēm aicinām Jūs uzzināsiet mūsu vebinārā “Svarīgākais, kas Jums ir jāzina sniedzot prasības pieteikumu šķīrējtiesā”. Vairāk par vebināru un pieraksta iespējām lasiet šeit.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

 

Saistītie raksti:

Kopīgot: