Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kā slēdzams līgums darījumam, kurš jau ir uzsākts?

15. augusts

Mūsdienu darījuma attiecībās jau esam pieraduši pie standarta rakstiskām līguma formām, kuras tiek izmantotas vienojoties par darījuma izpildi, atrunātajām saistībām un abu pušu tiesībām un pienākumiem. Parasti līgums tiek slēgts pirms darījuma uzsākšanas un kalpo kā pamats abu pušu savstarpējas vienošanās izpildes uzsākšanai. 

Tomēr pastāv tādas pušu vienošanās, kuras tiek slēgtas mutvārdos un darījumu izpilde ir uzsākta pirms līgums tiek faktiski parakstīts. Pastāv arī gadījumi, kad uzsākot sadarbību, tās sadarbības pamatā ir rēķini par darījumu izpildi, bez atsevišķa līguma, taču darījuma apstākļi mainās un sadarbība kļūst stabila, ilgstoša, kā dēļ rodas nepieciešamība noslēgt papildus vienošanos starp pusēm par papildus darījuma nosacījumiem

Nereti darījuma puses nolemj parakstīt līgumu ar “atpakaļejošu” datumu, kas neatbilst faktiskajiem līguma parakstīšanas apstākļiem. Šādos gadījumos var rasties nopietnas nepatikšanas, sevišķi gadījumos, ja starp darījuma pusēm rodas nesaskaņas. Kā korekti slēgt līgumu darījumam, kurš jau ir uzsākts? 

Saskaņā ar Civillikuma 1511. pantu, līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Savukārt, saskaņā ar Civillikuma 1401.pantu, līgums šaurākā nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību. Noteiktos gadījumos normatīvie akti nosaka līguma slēgšanas rakstiskā formā obligātumu. Ja pēc likuma vai līdzēju vienošanās līgums jāizteic zināmā formā, tad tam piemērojami Civillikuma 1475. un 1482. panti. Tādā veidā pušu vienošanās, kas sākotnēji izteikta mutiskā formā, nezaudē savu juridiski saistošo dabu tikai tādēļ, ka tā ir mutiska vienošanās. Rakstiskā vienošanās forma, kas izteikta līguma veidā,  tikai pastiprina pušu mutisko vienošanos.

Ņemot vērā Dokumenta juridiskā spēka likuma 4. pantu, kurš nosaka, ka, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj dokumenta autoru nosaukumu, dokumenta datumu, parakstu. Dokumenta datumu un tā atbilstības pareizību, proti, dokumenta faktiskās parakstīšanas datuma atbilstību ar dokumentā norādīto datumu, nedrīkst vērtēt formāli. Ja dokuments, proti, līgums, tiek apzināti gatavots ar “atpakaļejošu datumu”, lai tiktu veiktas kriminālsodāmas darbības, tādas kā fiktīvu darījumu veikšana, vai izvairīšanās no kādu maksājumu (piemēram, nodokļu) apmaksas, tad šāds dokuments ir atzīstams ne tikai par spēkā neesošu, bet arī puses var tikt sauktas pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības. Pat ja Jūs labprātīgi vēlaties sakārtot darījuma dokumentus un Jums nav tumšu nodomu - strīdus gadījumā, otrai pusei norādot uz līguma datuma apzinātu nesakritību ar faktiski veiktajiem darījumiem, Jums var nākties sniegt papildus paskaidrojumus un argumentēt, kāpēc tika norādīts šāds dokumenta datums un kāpēc līgums netika savlaicīgu noformēts. Būs jāpierāda līguma juridiskais spēks. Jūsu atbildība dotajā situācijā būs piemērojama nevis par “neatbilstošā datuma norādīšanu dokumentā”, bet sekām, kādas ir iestājušās šādas darbības rezultātā.

Ņemot vērā tiesu praksi un darījumu pieredzi, iesakām neveikt darbības, kas neatbilst aktuālajai situācijai vai kuri skar darījumu ar atpakļejošu datumu. Gadījumos, kad Jums ar darījuma partneri jau ir uzsākta sadarbība, taču līgumu esat nolēmuši noslēgt tikai tagad, ir ieteicams norādīt aktuālo datumu, kad līgums tiek slēgts. Dotajā līgumā, papildus atrunātajiem standarta līguma punktiem par pušu vienošanos, iekļaujiet informāciju (atsauci) par iepriekšējo sadarbību un jau veiktajiem darījumiem, sevišķi tajās situācijās, kad neesat saņēmuši pilnu apmaksu par jau sniegtajiem pakalpojumiem vai izsniegto preci. 

Atcerieties! Līgumā, tāpat kā jebkurā rakstiskā vienošanas starp pusēm, vienmēr var atrunāt un iekļaut visu informāciju - gan par savstarpējām vienošanām, kas tika slēgtas pirms līguma noslēgšanas, gan par nākotnes darījumiem.  Tāpat arī var iekļaut informāciju par saistību izpildes termiņiem, gan tiem kas nav izpildīti līdz līguma noslēgšanai, gan tām saistībām, kurām termiņš vēl nav noteikts. Šādā gadījumā Jums būs nostiprinātas iepriekšējas vienošanās - gan mutiskas, gan rakstiskas - un līguma datums būs norādīts aktuālais. Līgumam būs juridiskais spēks un nebūs jāsatraucas par jebkādām nepatikšanām, jo Jūs tās būsiet novērsuši savlaicīgi!

Slēdziet līgumus korekti un atbilstoši aktuālajiem termiņiem! Esiet pārliecināti par savu darījumu drošību!

Atgādinam, ka Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs ir sagatavojis tipveida dokumentu paraugus, to skaitā arī līgumus dažādās dzīves situācijām, kas ir pieejami pēc saīsnes.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

 

Saistītie raksti:

Kopīgot: