Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kā rīkoties, ja parādnieks ir ārvalsts darījumu partneris?

28. maijs

Ikdiena uzņēmējdarbības vidē ir palikusi arvien dinamiskāka un, pateicoties tehnoloģiju un dažādu iespēju attīstībai, sadarbības tiek slēgtas brīvi kā vietējā, tā starptautiskā tirgū. Arvien biežāk tiek saņemti jautājumi par darījumu slēgšanu ar ārvalsts sadarbības partneriem un par to, kā rīkoties, ja sadarbības partneris nepilda pielīgtās saistības.
Nepieciešamība pēc parādu piedziņas ārzemēs var rasties tad, ja Jūsu biznesa partneris Jums joprojām ir parādā summu par piegādāto preci vai sniegtu pakalpojumu. Tam, ka Jūsu partneris neveic rēķina apmaksu, var būt daudz un dažādi iemesli. Piemēram, rēķina apmaksa tiek aizkavēta, ja partneris ir neapmierināts ar saņemto preci vai sniegto pakalpojumu, vai vienkārši ir aizmirsis veikt maksājumu. 
Parādus ir iespējams atgūt arī gadījumos, ja parādnieks dzīvo ārvalstīs vai tā juridiskā adrese ir ārvalstīs. Parādu atgūšana ārzemēs ir līdzīga tai, kāda tā ir mūsu valstī - atšķirība ir tikai tā, ka ir nepieciešams veikt papildus soļus mērķa sasniegšanai.

Kā rīkoties, ja parādnieks ir ārvalstu darījumu partneris? 
Ja līgums noslēgts ar darījuma partneri, kurš reģistrēts ārvalstīs, tad, konstatējot līguma sasitību pārkāpumu, pirmais ko nepieciešams darīt ir caurskatīt noslēgtā līguma nosacījumus, proti, kāda ir atrunātā brīdinājuma kārtība, kādas soda sankcijas paredzētas, kāda ir strīdu risināšanas kārtība un kāda likumdošana tiek piemērota strīdus gadījumā. Pamatā šie punkti ir tie, kuriem ir jāpievērš uzmanība pie līguma slēgšanas, savlaicīgi padomājot par to, kā Jūs varat pasargāt sevi  strīda gadījumā. 

Kā par parāda esamību  jāinformē  partneris ārzemēs?
Pat ja Jūsu līgumā nav iekļauts punkts par to, ka partnerim jāatgādina vai jābrīdina par parāda esamību, iesakām tomēr iesākumā parādniekam nosūtīt paziņojumu par noslēgto līgumu un neizpildītajām saistībām. Paziņojumu ieteicams sūtīt ierakstītā vēstulē, e-pastā vai uz citu zināmu adresi. Paziņojumā Jūs norādat par līguma saistību pārkāpumu, cik lielā apmērā ir parāds un lūdzat konkrētā termiņā dotās parādsaistības dzēst. Ja parādnieks ir atsaucīgs- vienmēr var abpusēji vienoties par parāda atmaksas iespējām un noslēgt vienošanos par parāda atmaksas kārtību.
Der zināt, ka katrā valstī pastāv savi nosacījumi par to, kā tiek uzskatīts, kad kreditors ir paziņois parādniekam par parādu. Ja Latvijā, saskaņā ar Paziņošanas likumu, tiek uzskatīts, ka pa e-pastu nosūtīts sūtījums tiek saņemts nākamajā darba dienā vai pa pastu sūtīts sūtījums 7 dienā pēc tā nosūtīšanas, Jums nav jāsatraucas par to, vai dotais sūtījums ir nonācis pie parādnieka, jo Jūs esat rīkojies, saskaņā ar likumā noteikto. Tomēr ir valstis, kurās ir zināmas atšķirības dokumentu piegādē parādniekam. Piemēram, Igaunijā tiesa Jums pieprasīs pierādīt, ka esat izdarījuši visu, lai paziņotu parādniekam par parādu- tas nozīmē, ja, parādnieks neizņems ierakstītu vēstuli, tas nebūs pietiekams pierādījums, pat ja vēstule sūtīta uz juridisko vai deklarēto adresi. Šādos gadījumos parasti tiek lūgta tiesu izpildītāju palīdzība, kurš tad Jūsu paziņojumu piegādā parādniekam un, ja parādnieks atsakās pieņemt dokumentu, tiesu izpildītājs fiksē, ka parādnieks ir informēts, bet atteicies to saņemt. Šāda tiesu izpildītāja izziņa būs pietiekams pierādījums par dokumentu piegādi. Der zināt, ka Igaunijas Uzņēmumu reģistrā pie juridiskas personas informācijas ir norādīts juridiskas personas oficiālā e-pasta adrese, kas nozīmē, ka, ja Jūs paziņojumu, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtat uz šo e-pasta adresi, tiek uzskatīts, ka juridiskā persona doto paziņojumu ir saņēmusi.
Ja vēlaties, lai tiešām Jūsu partneris saņem Jūsu sūtīto korespondenci, noteikti esiet rūpīgi un noskaidrojiet konkrētas valsts uzņēmuma reģistrā parādnieka aktuālo juridisko adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā.

Kura tiesa ir piekritīga izšķirt strīdu, ja parādnieks ir reģistrēts ārvalstīs ?
Kopumā noteiktais regulējums un kreditora rīcība pārrobežu lietās būs atkarīga no tā, kādā valstī atrodas parādnieka juridiskā vai deklarētā adrese, proti, kurā valstī kreditors vēlas panākt piedziņas izpildi, kā arī no tā, kāds ir parāda veids.
Pastāv būtisks princips, kurš tiek pielietots, ja puses nav vienojušās par likumdošanu, kura tiks pielietota, izskatot strīdu – strīds tiks izskatīts pēc atbildētāja atrašanas vietas vai pēc saistību izpildīšanas vietas. Šis princips ir atspoguļots ES Padomes Regulā № 44/2001 ( par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, 11.punkts, 2.-5. pants), Konvencijā par Starptautisku kravu pārvadājumu līgumu CMR (31.pants), tā ir atbildētāja atrašanas vieta (juridiskā vai deklarētā adrese) vai saistību izpildes vieta. Saistību izpildes vietas princips ir atspoguļots Civillikuma 19.panta, 2.daļā.
Tāpat der zināt, ka pastāv divi procesi, kas tiek atzīti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šie procesi ir zināmi kā “European Small Claims” un “European Order for Payment,” un var tikt ierosināti atkarībā no parāda summas un sarežģītības pakāpes. Katrai valstij ir savi likumi un noteikumi, tostarp arī parādu piedziņas jomā, un tiesas parādu piedziņas procesi var atšķirties. Piemēram, ja Nīderlandes uzņēmumam ir parādu piedziņas lieta Vācijā, Nīderlandes likumi ir balstīti uz kreditora aizsardzību, savukārt Vācijas likumi ir balstīti uz parādnieka aizsardzību. Tāpēc, ja vēlaties vērsties ārzemju parādnieku tiesā, ir ieteicams vērsties pie konkrētas valsts kompetenta speciālista, konkrētas  valsts advokāta. 

Ja strīds ir nonācis līdz tā risināšanai tiesvedības ceļā, tad pastāv trīs iespējas:

- celt prasību par parāda piedziņu Latvijas tiesā un prasīt atzīt un izpildīt Latvijas spriedumu ārvalstī. Der zināt, ka ne visās valstīs Latvijas tiesas spriedumu ir iespējams atzīt, tāpēc iesākumā ir jānoskaidro, kurā valstī atrodas parādnieka juridiskā vai deklarētā adrese, jo ir situācijas, kad konkrētais strīds ir piekritīgs valstij, kurā atrodas parādnieks, proti, pēc atbildētāja juridiskās vai deklarētās adreses. Ja parādnieks dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kreditors vēlas izpildīt Latvijas tiesas spriedumu dotajā dalībvalstī, jo sprieduma izpilde Latvijas teritorijā nav iespējama, Eiropas Savienības regulējums uz doto brīdi paredz, ka ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts tiesvedībā, kas ierosināta 2015. gada 10. janvārī vai pēc tam, prasītājs Latvijas tiesas sprieduma izpildi citā Eiropas Savienības dalībvalstī var panākt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1215/2012 jeb Briseles Ibis regulas noteikumiem. Lai panāktu Latvijā izdota sprieduma izpildi, kreditoram vispirms jālūdz Latvijas tiesai, kura izdevusi spriedumu, izdot apliecību šim spriedumam. Minētā apliecība un konkrētā sprieduma kopija jāiesniedz izpildes dalībvalsts attiecīgajā iestādē. Piekritīgo ārvalsts iestādi iespējams noskaidrot Eiropas tiesiskuma portālā, norādot attiecīgo valsti (parasti piekritība tiek noteikta pēc tā, kur atrodas parādnieka juridiskā vai deklarētā adrese, vai īpašums). Ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts tiesvedībā, kas uzsākta pirms 2015. gada 10. janvāra un pēc 2004. gada 1. maija, sprieduma atzīšanai un izpildei citā Eiropas Savienības dalībvalstī jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 44/2001 jeb Briseles I regulas noteikumi. Saskaņā ar Briseles I regulas noteikumiem kreditoram, lai izpildītu spriedumu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vispirms jālūdz izpildes dalībvalsts tiesai doto spriedumu pasludināt par izpildāmu, proti, izsniegt izpildu rakstu dotajam spriedumam. 
- celt prasību šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanai un izpildīšanai, kas nav iekšēji nolēmumi tajā valstī, kur prasa to atzīšanu un izpildīšanu piemēro 1958.gada Ņujorkas konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu. Saskaņā ar šīs konvencijas regulējumu katra līgumslēdzēja valsts atzīst šķīrējtiesas nolēmumus par obligātiem un izpilda tos saskaņā ar tās teritorijas procesuālajām normām, kur izprasa šo nolēmumu atzīšanu un izpildi. Saņemot šķīrējtiesas spriedumu, Jums būs nepieciešams tā tulkojums uz tās valsts valodu, kurā būs nepieciešams saņemt izpildu rakstu un uzsākt piedziņu.
- celt prasību par parāda piedziņu ārvalstī, kurā atrodas parādnieka juridiskā vai deklarētā adrese. Dotā prasība sniedzama attiecīgajā valsts tiesā pēc parādnieka deklarētās vai juridiskās adreses, ievērojot tās valsts likumdošanu un pieņemtās normas. Visi dokumenti gatavojami konkrētās valsts valodā.

Kā notiek tiesas/šķīrējtiesas nolēmuma izpilde?
Pēc strīda izskatīšanas un nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā vai attiecīgi, ja tiesas nolēmums izpildāms nekavējoties, tiesa pēc piedzinēja lūguma saskaņā ar Civilprocesa likuma 541.1 pantu sagatavo un izsniedz attiecīgu apliecību vai nolēmuma izrakstu. Savukārt pēc strīda izskatīšanas šķīrējtiesā Jūs saņemat spriedumu, kurš stājas spēkā nekavējoties un nav apstrīdams.Tālākās darbības, kas saistītas ar parāda piedziņas izpildi ārvalstī, ir paša piedzinēja ziņā. Dokumenti ārvalstīs spriedumu ( nolēmumu) izpildei ir iesniedzami saņēmējvalsts oficiālajā valodā, bet ir jāņem vērā, ka nolēmuma izpildei tāpat ir nepieciešams arī tiesas/ šķīrējtiesas nolēmums un tā tulkojums oficiālajā valsts valodā.

Latvijas zvērināti tiesu izpildītāji nolēmumu piespiedu izpildi var veikt tikai Latvijas teritorijā. Ja parādniekam Latvijā ir kustamā manta, nekustamais īpašums, atvērts konts bankā vai Latvijā viņš saņem kādus ienākumus, Latvijas zvērināts tiesu izpildītājs nolēmuma izpildi var veikt, jo piedziņa tiks vērsta pret mantu vai ienākumiem, kas atrodas Latvijā. Savukārt, ja parādniekam no augstāk minētā Latvijā nekā nav, nolēmuma izpilde Latvijā nebūs iespējama un kreditoram būs jānoskaidro, kādi ir viņa nolēmuma izpildes priekšnoteikumi un iespējas tajā valstī, kurā parādnieks atrodas, veic savu uzņēmējdarbību un kurā atrodas parādnieka manta. Tomēr mūsdienās ir sastopami gadījumi, kad Latvijas tiesu izpildītāji, lai veicinātu ātrāku nolēmumu izpildi piedziņas jautājumos, sadarbojas ar ārvalstu tiesu izpildītājiem.
 

Daži piemēri, kā tiek veikta ārvastīs izdotu spriedumu piespiedu izpilde citās valstīs:
Ārvalstu spriedumu izpilde Francijā
Francijā spriedums jāpaziņo sešu mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Kad par spriedumu ir oficiāli paziņots Jūsu parādniekam, tiesu izpildītājs var nekavējoties uzsākt mantas arestu. Atšķirībā no citiem Eiropas tiesu izpildītājiem, Francijas tiesu izpildītājs var arī pieprasīt parādnieka bankas datus, lai tos reģistrētu oficiālā datubāzē.
Ārvalstu spriedumu izpilde Vācijā
Līdzīgi kā Latvijā strīda puses saņem spriedumu kopā ar izpildu rakstu (“Vollstreckbare Ausfertigung”). Izpildu rakstā noteikts, ka tiesu izpildītājam tiek dotas pilnvaras šo spriedumu izpildīt. Izmantojot šo dokumentu, Vācijas tiesu izpildītājs, piemēram, var veikt kustamās mantas publisku pārdošanu. 
Ārvalstu spriedumu izpilde Itālijā
Sprieduma izpildes pieprasījums Itālijā tiek iesniegts kompetentajā Itālijas apgabaltiesā. Tiesa, pēc izpildes pieprasījuma saņemšanas, nosūta Jums dokumentu, kurš ierakstītā vēstulē Jums ir  jānosūta Jūsu parādniekam. Pēc šī dokumenta saņemšanas Jūsu parādniekam tiek dotas 10 dienas, lai veiktu parāda apmaksu. Ja tas netiek izdarīts, tiesu izpildītājam ir tiesības arestēt īpašumus, bankas kontu atlikumus. 
Ārvalstu spriedumu izpilde Polijā
Polijā sprieduma izpildi veic Polijas tiesu izpildītājs. Gala spriedums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem tiek nosūtīts tiesu izpildītājam, kurš pēc tam veic rūpīgu izmeklēšanu, lai novērtētu parādnieka finansiālo stāvokli un piederošo mantu. Polijas tiesu izpildītājam ir dažādi līdzekļi, lai panāktu parāda  piedziņu, proti var arestēt bankas konta atlikumu, nekustamo īpašumu, algu, pensiju, jebkādus citus ienākumus un ieguldījumus. Papildus tam, tiesu izpildītājs ir tiesīgs arī pārdot parādnieka uzņēmumu. Jūs kā kreditos varat izlemt, kuru sprieduma izpildes un parāda piedziņas veidu izmantot, un tiesu izpildītājs rīkosies atbilstoši Jūsu norādēm. Izpildes perioda ilgums katrā lietā ir atšķirīgs. Vairumā gadījumu veiksmīgas parādu piedziņas ilgums var svārstīties no viena līdz divpadsmit mēnešiem.
Ārvalstu spriedumu izpilde Rumānijā
Rumānijā par tiesas spriedumu izpildi ir atbildīgs tiesu izpildītājs. Trīs dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no Jums tiesu izpildītājs izlems, vai  šo izpildes lietu pieņemt. Ja tiesu izpildītājs piekrīt uzņemties sprieduma izpildi, tas būs tiesīgs vērst piedziņu uz kustamo un nekustamo īpašumu un jebkuriem ienākumiem.  Jūs kā kreditos varat izlemt, kuru sprieduma izpildes un parāda piedziņas veidu izmantot, un tiesu izpildītājs rīkosies atbilstoši Jūsu norādēm.
Ārvalstu spriedumu izpilde Spānijā
Lai spriedumu izpildītu Spānijā, tās tiesai jānosūta sprieduma izpildes pieprasījums. Saskaņā ar EEX regulām, šis solis vairs nav nepieciešams spriedumiem, kas pieņemti Eiropā. Tomēr, tā kā Spānijai nav neatkarīga tiesu izpildītāja, visi ārvalstu spriedumi vienmēr tiek nosūtīti Spānijas tiesai. Spānijas tiesā ir specializēta nodaļa spriedumu izpildei, kura spriedumu izpildei izmanto tādas metodes kā īpašumu konfiscēšana, mantas publiska pārdošana, atgriezto nodokļu arests.“Servicio de notificaciones y embargos” vai “servicio común de embargos” ierēdņi darbojas kā tiesu izpildītāji. Reģistrators tiek  izdots rīkojums vai arestēti parādnieka aktīvi un organizēta arestēto preču publiska pārdošana. Spānijas tiesas amatpersonas nodrošina sprieduma izpildi.
Ārvalstu spriedumu izpilde Zviedrijā
Ja Jūsu parādnieks ir Zviedrijā, tad tiesas/šķīrējtiesas nolēmu izpilde ir atkarīga no Jūsu parādnieka aktivitātēm, proti, ja parādnieks piekrīt parādam vai nav izteicis iebildumus par parāda esamību, tad tiesas/šķīrējtiesas spriedumam nav nepieciešams saņemt izpildu rakstu, bet to var nekavējoties iesniegt Zviedrijas tiesu izpildītājam piespiedu izpildes darbību uzsākšanai. Savukārt, ja parādnieks izsaka iebildumus gan tiesvedības procesā, gan pēc sprieduma saņemšanas, būs nepieciešams sniegt pieteikumu Zviedrijas valsts tiesā par izpildu raksta izsniegšanu konkrētajam spriedumam. Un tikai pēc izpildu raksta saņemšanas Jūs varat to iesniegt tiesu izpildītājam izpildu darbu veikšanai.
Ārvalsts spriedumu izpilde Nīderlandē
Lai spriedumu izpildītu Nīderlandē, Jums ir nepieciešams iesniegt valsts tiesā (atbilstoši reģionam)  pieteikumu, kopā ar spriedumu un tā tulkojumu, ar lūgumu reģistrēt spriedumu un atzīt sprieduma izpildi Nīderlandē un izsniegt izpildu rakstu.  Pēc dotā pieteikuma saņemšanas, Nīderlandes valsts tiesa reģistrēs Jūsu spriedumu un piešķirs tam numuru. Tāpat Nīderlandes valsts tiesa lūgs Jūs, pēc sprieduma reģistrēšanas, iesniegt konkrētas aizpildītas dokumentu  formas ( PF86A, No.63). Kad tiks nosūtīti dotie dokumenti, tiks izskatīts pieteikums un izsniegts izpildu raksts. Tiesas tiesu izpildītāji (gerechtsdeurwaarders) jeb vienkārši — tiesu izpildītāji (deurwaarders) ir pilnvaroti veikt spriedumu piespiedu izpildi, saskaņā ar izpildu rakstu.

Atcerieties! Slēdzot līgumus ar darījumu partneri, kurš ir reģistrēts ārvalstīs ir būtiski atrunāt strīda izskatīšanas kārtību un likumdošanu! Tieši šie punkti nākotnē var ietaupīt Jūsu nervus, laiku un naudu!

Lai izvairītos no sarežģījumiem, kas var rasties nākotnes strīdos, līgumos ir iekļaujama atruna par likumdošanas piemērošanu strīdus gadījumos. Jūs varat izvēlēties vai strīds tiks izšķirts Valsts tiesā vai šķīrējtiesā. Der zināt, ka, ja partnera juridiskā vai deklarētā adrese būs ārpus valsts un Jūsu noslēgtajā līgumā būs ietverta šķīrējtiesas atruna, Jūs varēsiet sniegt prasību tādā valodā (latviešu, angļu, krievu, franču u.tml.), kāda ir atrunāta līgumā un atsaukties uz to likumdošanu (saskaņā ar Latvijas likumdošanu, saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, u.tml.) , kādu būsiet norādījuši līgumā.

Ja strādājat ar ārvalstu partneriem vai plānojat sākt sadarbību ar ārvalstu partneriem un jums ir jautājumi, kā aizsargāt savas intereses - 2024. gada 14. jūnijā no 10:00 līdz 13:00 norisināsies meistarklase "Starptautiskais komerclīgums 2024 ar jauniem nosacījumiem". Vairāk informācijas lasiet pēc saīsnes.

Jautājumu gadījumā zvaniet:  +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Lasiet vairāk:

Kopīgot: