Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kā pareizi noformēt dokumenta tulkojumu?

21. septembris, 2022

Kas jāņem vērā, sagatavojot dokumentu tulkojumu tiesai?
Kā tiek noformēts pareizais dokumenta tulkojums?
Atbildes uz šiem jautājumiem lasiet mūsu rakstā.

Kas jāņem vērā, sagatavojot dokumentu tulkojumu tiesai?

Runājot par tiesvedības valodu, saskaņā ar Civilprocesa likuma 13.pantu, tiesvedība valsts tiesā notiek valsts valodā un dokumentus svešvalodā lietas dalībnieki iesniedz, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Tapāt Ministru kabineta noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" 6.punktā noteikts, ka, apliecinot dokumentu tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka sagatavojot dokumentu tulkojumu tiesai - nav obligāti tulkojumu apstiprināt notariāli, galvenais ir tas, lai dokumentu tulkojums tiek noformēts pareizi.

Dokumenta tulkojums tiek noformēts sekojoši. Apliecinājuma uzraksts - tas ir ar lieliem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS", tulka vārds, uzvārds, personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums, apliecinājuma datums. Kā arī tulks apliecina savu tulkojumu ar īpašu uzrakstu, kas ir minēts tālāk dotajā piemērā. No MK noteikumu Nr.291 7.punkta izriet, ka par nepareizu tulkojumu var iestāties kriminālatbildība.

Paraugs pareiza tulkojuma apstiprinājuma:

Tulkojums no krievu valodas latviešu valodā

 

PARĀDZĪME

Es, Jānis Bērziņš, personas kods 111111-11111, dzīvojošs Torņa ielā 11, Krāslavā, saņēmu no Intas Kļavas, personas kods 222222-22222, summu 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro) apmērā, ar atlīdzību 5% mēnesī, uz termiņu – 6 mēneši.

13.06.2008.

Jānis Bērziņš (personiskais paraksts)

Ar šo es, Vera Ivanova, apliecinu, ka dokumenta tulkojums no krievu valodas uz latviešu valodu ir ortogrāfiski un pēc būtības pareizs. Esmu informēta par kriminālatbildību, saskaņā ar Krimināllikuma 300.panta 1.daļu par apzināti nepatiesu tulkojumu.

TULKOJUMS PAREIZS

Vera Ivanova, p.k. 333333-33333__________________________

Apliecināts: Brīvības ielā 11-11, Rīgā, LV-1000

03.07.2018.

Runājot par šķīrējtiesvedību, saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas reglamenta 25. punktu, tiesvedība šķīrējtiesā notiek valsts valodā vai valodā, par kuru puses ir vienojušās. Un šajā gadījumā dokumentus iesniedz izvēlētājā pusēm sķīrējtiesvedības valodā. Piemēram: ja puses ir parakstījuši līgumu krievu valodā un norādījušas līgumā Rīgas šķīrējtiesas klauzulu, ka process tiks veikts krievu valodā, šajā gadījumā dokumentu tulkojumi latviešu valodā nebūs nepieciešami.

Šķīrējtiesas klauzulas piemērs: «Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata, krievu valodā.»

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: