Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Juridiskās adreses reģistrācija

23. maijs, 2023

Viena no būtiskākajām lietām, par ko ir jādomā ikkatram uzņēmējam slēdzot darījumus, ir sadarbības partnera juridiskās vai deklarētās adreses pārbaude. Tāpat ne mazāk svarīgi ir ne tikai pārliecināties vai norādītā sadarbības partnera adrese atbilst reģistros norādītajai, bet arī pārliecināties vai Jūsu  aktuālā juridiskā adrese ir norādīta reģistrā, sevišķi, ja adrese, kura ir norādīta, atrodas kādas trešās personās īpašumā.  

2021. gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Komerclikumā, kas paredz, ka tiek aizstāta nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai ar pieteikuma iesniedzēja (piemēram, kapitālsabiedrības valdes) sniegtu apliecinājumu par to, ka komersantam ir tiesības reģistrēt juridisko adresi konkrētajā adresē un ka komersants attiecīgajā adresē ir arī sasniedzams.

Saskaņā ar Komerclikuma 23. panta 3. daļu, 25. panta 3.1 daļu, 25.1 panta 3. daļu, 75. panta 4. daļu, 78. panta 2.1 daļu, 139. panta 2. daļu, 149. panta 3. daļas 7. punktu, tika noteikts, ka pieteikumā norāda filiāles, individuālā komersanta, personālsabiedrības, kapitālsabiedrības juridisko adresi (tajā skaitā nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu) un apliecina, ka konkrētais tiesību subjekts ir sasniedzams un tam ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē.

Ņemot vērā augstāk minētos grozījumus, tiek saglabāta prasība komersantam vienoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku par tiesībām izmantot nekustamo īpašumu, bet šīs vienošanās daļa (piekrišana juridiskās adreses reģistrēšanai) vairs nebūs jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Tā vietā komersanta valdei ir pienākums apliecināt, ka šāda vienošanās pastāv un komersantam ir tiesības atrasties attiecīgajā nekustamajā īpašumā.

Komerclikumā ir iekļauta papildus prasība, pieteikumā juridiskās adreses reģistrēšanai, papildus norādīt nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu. Dotā prasība tika iekļauta, lai nākotnē būtu iespēja izmantot adrešu automātisku aktualizēšanu, proti, ja brīdī, kad adrese tiek mainīta kādas reformas dēļ (piemēram, ielas nosaukuma maiņa), Uzņēmumu reģistrs varētu jaunos adreses datus aktualizēt automātiski. Der zināt, ka norādīt nepieciešams visa nekustamā īpašuma kadastra numuru,  tajā skaitā konkrētās ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas, kurā atrodas uzņēmuma juridiskā adrese, kadastra apzīmējumu.

Svarīgi! Arī turpmāk gadījumos, kad tiek konstatēts, ka komersants neatrodas tā komercreģistrā reģistrētajā juridiskajā adresē, gan nekustamā īpašuma īpašnieks, gan jebkura cita persona par to var ziņot Uzņēmumu reģistram. Ja Uzņēmumu reģistrs saņems ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka, ka komersantam nav tiesiska pamata atrasties tā juridiskajā adresē, Uzņēmumu reģistrs tālāk šo informāciju sniegs Valsts policijai, lai tiktu uzsākta izmeklēšana atbilstoši Krimināllikuma 272. panta pirmajai daļai par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts iestādei. Savukārt, aizsargājot nekustamā īpašuma īpašnieku, Uzņēmumu reģistrs var izbeigt komersanta darbību, ja tas nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē. Proti, ja sabiedrība nav sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē, kapitālsabiedrībai joprojām varēs tikt piemērota vienkāršotā likvidācija.

Pēc brīdinājuma saņemšanas, kapitālsabiedrība konstatēto trūkumu varēs novērst divu mēnešu laikā, iesniedzot paskaidrojumu, kāpēc sasniedzamība (korespondences saņemšana) netika nodrošināta vai pieteikumu juridiskās adreses maiņai. Paskaidrojuma sniegšana Uzņēmuma reģistram faktiski nozīmēs, ka Jūs esat sasniedzami, jo būsiet saņēmuši sūtīto brīdinājumu. Savukārt, ja kapitālsabiedrība neatbildēs uz nosūtīto brīdinājumu, tiks pieņemts lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu. Ja mēneša laikā dotais lēmums netiek apstrīdēts, komercreģistrā tiek veikts ieraksts par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums ar aicinājumu kapitālsabiedrības likvidācijā ieinteresētajām personām viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas iesniegt Uzņēmumu reģistrā  pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Ja nav saņemts pieteikums likvidatora iecelšanai, vai arī nav pasludināts kapitālsabiedrības maksātnespējas process, tā tiek izslēgta no komercreģistra bez likvidācijas procesa.

Kapitālsabiedrības atjaunošana komercreģistrā pēc tās izslēgšanas nav iespējama, un visa manta, kas pirms izslēgšanas piederēja kapitālsabiedrībai, turpmāk tiek pielīdzināta bezmantinieku mantai un ir piekritīga valstij. Procesa ilgums līdz kapitālsabiedrības izslēgšanai no komercreģistra vidēji ir pieci mēneši, ja vien kapitālsabiedrība neapstrīd lēmumu par tās darbības izbeigšanu.

Ņemot vērā augstāk minētos grozījumus Komerclikumā, ir tikusi paaugstināta valdes locekļu atbildība par likuma prasību ievērošanu, kas nosaka nodrošināt, ka komersants tiek reģistrēts adresē, kurā tam ir tiesisks pamats atrasties (piemēram, ir noslēgts nomas līgums), un nodrošināt, ka komersants attiecīgajā adresē ir sasniedzams. Komersanta valdei ir pienākums apliecināt, ka šāda vienošanās pastāv un komersantam ir tiesības atrasties attiecīgajā nekustamajā īpašumā. Saskaņā ar Komerclikuma 169. panta 1. daļu, valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, proti, jārūpējas arī par to, lai sabiedrība saņemtu tai sūtīto korespondenci.

Ja nekustamā īpašuma īpašnieks konstatē, ka tam piederošajā nekustamajā īpašumā bez viņa ziņas regulāri tiek reģistrēti jauni komersanti, īpašnieks par minēto var informēt Valsts ieņēmumu dienestu (VID), kurš uztur riska adrešu sarakstu. Ja VID konstatē pamatu konkrēto adresi iekļaut riska adrešu sarakstā, jaunu komersantu juridisko adrešu reģistrācija attiecīgajā adresē vairs nebūs iespējama un arī pats nekustamā īpašuma īpašnieks nevarēs reģistrēt komersantu minētajā juridiskajā adresē.

Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude ir iespējama Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes vienības;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese;
  • pieteikumā jāapliecina, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē;
  • ja juridiskā adrese ir ēkā, kura nav sadalīta telpu grupās, kurām piešķirts numurs, tad pieteikumā norāda ēkas kadastra apzīmējumu;
  • ja juridiskā adrese ir ēkā esošajā telpā, kurai piešķirts numurs, tad pieteikumā norāda konkrētās telpas kadastra apzīmējumu;
  • ja juridiskā adrese ir ēkā, kurā daļa telpas ir numurētas, bet daļa – nav numurētas, un juridiskā adrese ir nedzīvojamā telpā, kurai nav piešķirts numurs, tad pieteikumā norāda attiecīgās telpas kadastra apzīmējumu.

Esiet rūpīgi un sakārtojiet sava uzņēmuma dokumentāciju savlaicīgi! Pārbaudiet, vai juridiskā adrese, kas norādīta Uzņēmuma reģistrā ir aktuāla!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: