RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Par RŠT

Par RŠT

Drukāt

Viena no tirgus ekonomikas pamat-priekšrocībām ir iespēja izvēlēties. Jo vairāk tirgū ir konkurējošu piegādātāju, jo plašāks ir piedāvājamo pakalpojumu un preču spektrs, labāk tiek aizsargātas patērētāju tiesības un mazāk iespēju iegādāties nekvalitatīvu preci. Ikdienas dzīvē mēs viegli realizējam izvēles tiesību, piemēram, kad apmeklējam veikalu. Konkurējošās preces tiek novietotas viena rindā, mēs uzreiz redzam cenu, daudzumu un ražotāju. Bet kā rīkoties, kad nepieciešams izvēlēties tiesu, kā nākotnē iespējama strīda izšķiršanas vietu? Šajā gadījumā, lai izdarītu pareizu izvēli, nepieciešams iegūt priekšstatu par šķīrējtiesas pamat-priekšrocībām un arī novērtēt faktus, kas saistīti ar tās darbību.


Šķīrējtiesas institūts veiksmīgi funkcionē mūsu valstī sākot no 90.g.g. Šķīrējtiesnešu noregulēto strīdu daudzums sasniedz desmito tūkstoti. Šķīrējtiesa ir viens no strīdu izšķiršanas alternatīviem veidiem, tādiem kā pārrunas un starpniecība. Taču sabiedrības daļai, tai skaitā uzņēmējiem pastāv piesardzīga nostāja attiecībā uz šādu konfliktu atrisināšanas veidu. Šo iemeslu dēļ daudzi uzņēmēji, noslēdzot līgumu, šaubās kādu tiesu izvēlēties: valsts tiesu vai šķīrējtiesu.

Šķīrējtiesa ir privāta iestāde, kas atrisina tās kompetencē esošus civiltiesiskus strīdus, kā arī šķīrējtiesai ir virkne priekšrocību salīdzinājumā ar strīda izskatīšanu valsts tiesā, un proti: strīda izskatīšana notiek ātri

1. strīda izskatīšana notiek ātri
Parasti tiesvedība šķīrējtiesā ilgst 5-6 nedēļās. Tas saistīts ar trim pamat-faktoriem:
- pirmkārt, nepastāv strīda izskatīšana vairākās instancēs atšķirībā no valsts tiesām;
- otrkārt, ja viena no pusēs neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla vai nesniedz atsauksmi uz prasību, šķīrējtiesa izskata strīdu bez puses klātbūtnes;
- treškārt, šķīrējtiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.


2. šķīrējtiesnešu kvalifikācijas un kompetences augstākais līmenis
Viens no pamatprincipiem, kas raksturo šķīrējtiesu – tas ir tādu personu piesaiste strīdu atrisināšanai, kurām piemīt zināšanas un autoritāte tieši tajā jomā, kura skar radušos strīdus. Puses pašas izvēlās sev šķīrējtiesnesi vai šķīrējtiesnešus, kuri izskatīs jau esošu strīdu vai potenciāli iespējamu strīdu.

3. zemāki tiesas izdevumi
Ņemot vērā to, ka vairākumā gadījumu kopējais tiesvedības laiks ( sākot no prasības iesniegšanas brīža līdz galīgam spriedumam) šķīrējtiesā ir ievērojami īsāks nekā valsts tiesā, līdz ar to kopējie izdevumi (valsts nodeva, jurista/advokāta honorārs, ceļa izdevumi, nesaņemtā peļņa utt.) ir mazāki.

Šķīrējtiesas spriedums stājas spēkā no tā pasludināšanas un nav pārsūdzams.

Rīgas šķīrējtiesa ir patstāvīga, pastāvīgi esoša šķīrējtiesa, kura tika dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, reģistrēta Šķīrējtiesu reģistrā ar Nr. 40003756873. Rīgas šķīrējtiesa izskata fizisku un juridisku personu civiltiesiskus strīdus, kuri tai piekrīt.

Nepieciešams atzīmēt, ka Rīgas šķīrējtiesa ir pati vecākā un pati izplatītākā šķīrējtiesa Latvijā, kura tika reģistrēta 1999.gadā, kura savas darbības laikā ir atrisinājusi vairākus tūkstošus strīdu. Rīgas šķīrējtiesas spriedumi tiek atzīti visās pasaules valstīs. Rīgas šķīrējtiesas sastāvā ietilpst ievērojamākie Latvijas advokāti un juristi ar nevainojamu reputāciju un milzīgu pieredzi.

Rīgas šķīrējtiesas darbības pamatprincipi ir likumība, konfidencialitāte, objektivitāte, neatkarība un šķīrējtiesnešu taisnīgums, izskatot strīdus starp pusēm. Šķīrējtiesnesis cenšas sasniegt izlīgumu starp pusēm, lai atrisinātu strīdu pārrunu ceļā un saglabātu partnerattiecības starp pusēm.

Izvēloties Rīgas šķīrējtiesu kā instanci, kurai jāuzticas, Jūs izmantosiet savu izvēles tiesību un nodrošināsiet kvalitāti, objektivitāti un visīsākos termiņus sprieduma pieņemšanai – bez jebkādiem birokrātiskiem šķēršļiem un liekiem izdevumiem.

Tieši augstāk minēto iemeslu dēļ mūsdienīgu sabiedrībā šķīrējtiesa ir plaši atzīstams un piemērotākais saimniecisku strīdu noregulēšanas veids ne tikai vienas valsts ietvaros, bet arī starptautisku komerctiesisku attiecību un tirgus jomā.

Mūsu galvenais uzdevums, kā jau minējām augstāk, ir strīdu kvalitatīva un objektīva atrisināšana. Izvēlējieties un sadarbojieties ar profesionāļiem.

Uz tikšanos Rīgas šķīrējtiesā!

Jurijs Ņikuļcovs
Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs Mag.Iur. Jurijs Ņikuļcovs