RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Atbalsts
Raksti

Raksti


Meklēt:

Vai ir jābaidās no šķīrējtiesas?

28-10-2013

Šķīrējtiesas definīcija

Demokrātiskas un tiesiskas valsts raksturīga pazīme ir pilsoņu izvēles brīvība, kā aizsargāt savas tiesības. Nododot tiesām galveno lomu fizisko un juridisko personu aizskarto un apstrīdamo civiltiesību, kā arī viņu likumīgo interešu aizsardzībā, valsts vienlaikus pieļauj alternatīvu tiesisko aizsardzību. Lai atrisinātu mantas un citus civiltiesiskos strīdus, puses, savstarpēji vienojoties, var vērsties šķīrējtiesā.

Šķīrējtiesa  ir nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām personām un kurai salīdzinājumā ar valsts tiesu strīdu izskatīšana ir vairākas priekšrocības. Šķīrējtiesa vienlaikus ar pārrunām un straprniecību ir alternatīvs strīdu izšķīršanas veids.


Šķīrējtiesas priekšrocības

Šķirējtiesai ir virkne priekšrocību, un tā neapšaubāmi ir ļoti ērts instruments strīdu izskatīšanas jomā.

Šķīrējtiesas galvenā priekšrocība - iespēja pusēm pašām pieaicināt strīdu izšķiršanai augsti kvalificētus un kompetentus šķīrējtiesas tiesnešus. Tamdēļ mūsdienu sabiedrībā šķīrējtiesas ir plaši atzīts un pielietots mantisko strīdu noregulēšanas veids ne tikai valsts ietvaros, bet arī starptautiskās tirdzniecības sfērā.


Strīda ātra izskatīšana
Parasti strīda izskatīšanas process šķīrējtiesā aizņem piecas - sešas nedēļas, proti - tik ilgs ir laiks no prasības iesniegšanas brīža līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai. Ja runājam par termiņiem valsts tiesās, tad strīda izskatīšana aizņem divus līdz piecus gadus.

Mazākas tiesas izmaksas
Ņemot vērā faktu, ka vairumā gadījumu procesa kopējais ilgums šķīrējtiesā ir ievērojami īsāks, lietā iesaistītās puses summētie izdevumi (nodeva plus jurista vai advokāta honorārs, ceļa izdevumi, laiks, zaudējumi no savlaicīgi nesaņemtajām naudas summām vai mantas utt.) izrādās ievērojami mazāki nekā valsts tiesā.

Procesa konfidencialitāte
Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas. Un personas, kas nav procesa dalībnieces (piemēram, žurnālisti, konkurentu pārstāvji), sēdēs var piedalīties vienīgi ar abu pušu piekrišanu.

 

Iespēja pusēm pašām noteikt ērtu lietas izskatīšanas kārtību
Šķīrējtiesā puses var pašas vienoties par to, kurā vietā notiks strīda izskatīšana, kādā valodā, kādā veidā (mutvārdu vai rakstveida process) tas notiks, var izvēlēties tiesnesi, kurš izskatīs strīdu.


Šķīrējtiesas praktiskā darbība

Prasības iesniegšanai Rīgas Šķīrējtiesā nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

1. Prasības pieteikumu, kurā jānorāda sekojoša informācija:
a) informācija par pusēm: -juridiskajām personām: nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi), reģistrācijas numuru, kā arī, ja prasītājam ir zināms, tālruņa un faksa numuru; - fiziskajām personām: vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un personas kodu, kā arī, ja prasītājam ir zināms, tālruņa numuru;
b) prasības priekšmetu, summu, prasības summas aprēķinu;
c) prasības pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina;
d) likumu, uz kura prasība pamatota;
e) prasītāja prasījumus;
f) pievienoto dokumentu sarakstu.

2. Prasības pieteikumam pievienojamie dokumenti:
a) pušu vienošanās par šķīrējtiesu, ja vien šī vienošanās nav ietverta līgumā, kura sakarā radies strīds;
b) līgumu, kura sakarā radies strīds;
c) dokumentus, uz kuriem prasītājs atsaucas prasības pieteikumā;
d) pierādījumus par šķīrējtiesas tiesvedības maksas un šķīrējtiesneša honorāra samaksu.

Prasības pieteikumam tiek pievienots tik daudz prasības pieteikuma norakstu, cik atbildētāju ir lietā.

 

Kā tiek pildīts šķīrējtiesas nolēmums?

Rīgas Šķīrējtiesas nolēmums pusēm ir saistošs un tiek pildīts labprātīgi. Ja Šķīrējtiesas nolēmums labprātīgi pildīts netiek, ieinteresētā puse ir tiesīga vērsties valsts tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu un nolēmuma piespiedu izpildi. Pēc izpildu raksta saņemšanas ieinteresētā puse ir tiesīga iesniegt to piespiedu izpildei zvērinātam tiesas izpildītājam pēc parādnieka atrašanās vietas (juridiskās adreses vai dzīves vietas) vai pēc parādnieka īpašuma atrašanās vietas. Neapšaubāmi, ka šķīrējtiesai ir virkne priekšrocību, Vispirms jānoskaidro, kādi dokumenti nepieciešami prasības iesniegšanai Rīgas Šķīrējtiesā.Vai var pārsūdzēt šķīrējtiesas nolēmumu (spriedumu vai lēmumu)?

Šķīrējtiesas nolēmums nav pārsūdzams. Šķīrējtiesas nolēmums stājas spēkā no tā pasludināšanas brīža, ja nolēmumā nav norādīts citādi.


Uz kāda pamata rajona tiesa var atteikt izsniegt izpildu rakstu?

Tiesnesis atsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja puse, pret kuru tiek prasīta šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšana, iesniedz pierādījumus, ka:
1. šķīrējtiesas līgumu noslēgusi rīcībnespējīga persona vai šķīrējtiesas līgums nav spēkā saskaņā ar tam piemērojamo likumu;
2. pusei nebija pienācīgā veidā paziņots par šķīrējtiesnešu iecelšanu vai šķīrējtiesas procesu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt šķīrējtiesas procesu;
3. šķīrējtiesa netika izveidota vai šķīrējtiesas process nenotika atbilstoši šķīrējtiesas līguma vai šā civilprocesa likuma D daļas noteikumiem;
4. šķīrējtiesas nolēmums pieņemts par strīdu, kurš nav paredzēts šķīrējtiesas līgumā vai kurš neatbilst šķīrējtiesas līguma noteikumiem, vai arī tajā ir izšķirti jautājumi, kurus neietver šķīrējtiesas līgums.

Šādā gadījumā izpildu rakstu var izdot tajā šķīrējtiesas nolēmuma daļā, kura atbilst šķīrējtiesas līgumam, ja vien to var nošķirt no jautājumiem, kas nav ietverti šķīrējtiesas līgumā.

 

Līguma atrunas paraugi

 

http://court.lv/lv/reglaments/skirejtiesas-atruna