Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Ko darīt, ja parādnieks labprātīgi nepilda Rīgas šķīrējtiesas nolēmumu?

13. oktobris, 2022

Var gadīties, ka saņemot Rīgas šķīrējtiesas spriedumu par parāda piedziņu, Parādnieks nesteidzas labprātīgi izpildīt to noteiktajos termiņos. Ko darīt šajā situācijā Kreditoram?

Rīgas šķīrējtiesas spriedums stājas spēkā nekavējoties pēc tā pasludināšanas un tiek izpildīts labprātīgi kārtībā un termiņos, kas ir norādīti Rīgas šķīrējtiesas spriedumā. Termiņš tā izpildei ir norādīts Rīgas šķīrējtiesas spriedumā un sastāda ne mazāk kā 5 dienas.

Ja Rīgas šķīrējtiesas nolēmums izpildāms Latvijā (Atbildētājs atrodas Latvijā) un labprātīgi netiek pildīts, Kreditors ir tiesīgs vērsties rajona (pilsētas) tiesā pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas (fiziskai personai) vai uzņēmuma juridiskās adreses (juridiskai personai) ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu Rīgas šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei (mantas arests, izsoles rīkošana…). Pēc izpildraksta saņemšanas Kreditoram ir tiesības griezties pie tiesu izpildītāja, kas izpildīs Rīgas šķīrējtiesas spriedumu piespiedu kārtā.

Pieteikums izpildu raksta izsniegšanai ir jāsniedz valsts tiesā pē atbildētāja juridiskās/deklarētās adreses. Lai noskaidrotu, kurā tiesā sniegt pieteikumu,
Jūs varat atrast informāciju šeit -> https://tiesas.lv/tiesas/meklet  - ievadiet atbildētāja juridisko/deklarēto adresi. 

Iesnieguma paraugu par izpildu raksta izsniegšanu Jūs varat atrast Rīgas Šķīrējtiesas mājas lapā sadaļā Tipveida dokumentu paraugi (dokuments Nr. 11 IESNIEGUMS PAR IZPILDU RAKSTA SAŅEMŠANU)

Iesniedzot pieteikumu rajona (pilsētas) tiesā iesniegumam par izpildraksta izsniegšanu ir jāpievieno:

 1. Rīgas šķīrējtiesas spriedums – 1 eks. ;
 2. Dokuments, kas apliecina pušu rakstveida vienošanos par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, vai notariāli apliecināts tā noraksts (līgums ar šķīrējtiesas atrunu vai atsevišķs šķīrējtiesas līgums) – 1 eks.;
 3. Pieteikuma noraksts tādā skaitā cik ir Atbildētāju lietā;
 4. Dokuments par valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistītiem izdevumiem samaksu1  (oriģināls vai bankas izdruka ar bankas zīmogu) – 1 eks.;
 5. Izziņa no iedzīvotāju reģistra2, kas apliecina fiziskās personas deklarēto dzīvesvietu – 1 eks.

Dokumenti rajona (pilsētas) tiesā ir iesniedzami valsts valodā. Ja dokuments ir sastādīts svešvalodā, tad ir nepieciešams to notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

Kad rajona (pilsētas) tiesā saņemts Kreditora pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu, rajona (pilsētas) tiesa nekavējoties nosūta to atbildētājam (atbildētājiem) ierakstītā pasta sūtījumā, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas termiņu līdz 20 dienām.

Pēc dotā termiņa notecējuma, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis bez pušu klātbūtnes pieņem lēmumu par izpildraksta izsniegšanu vai neizsniegšanu. Kā rīkoties izpildraksta neizsniegšanas gadījumā lasiet mūsu instrukcijā.

Lēmums par izpildu raksta izsniegšanu stājas spēkā nekavējoties.

Rīgas Šķīrējtiesa 
Tālr.: 67365100
E-pasts: 
Mob.: 25156055

Mēs ar prieku atbildēsim uz visiem Jūsu interesējošiem jautājumiem.
Rīgas Šķīrējtiesas kolektīvs.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Valsts nodeva par izpildraksta izdošanu sastāda – 1% (viens) procents no prasības summas, bet ne vairāk kā 284.57 EUR. Līdz prasības iesniegšanai tiesā tiesvedības maksa jāsamaksā uz sekojošiem rekvizītiem:

 1. Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādē (valsts nodeva):

 • Saņēmējs: Valsts kase
 • Reģistrācijas nr. 90000050138
 • Konta Nr. LV55TREL1060190911200
 • Saņēmēja banka: Valsts kase
 • BIC kods TRELLV22
 • Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). 

 2. Ar lietas izskatīšanu saistīti izdevumi:

 1. Viens prasītājs ( P) un viens atbildētājs (A)- EUR 4,70;
 2. Divi P un viens A- EUR 6,27;
 3. Viens P un divi A- EUR 7,83;
 4. Divi P un divi A- EUR 9.40;
 5. Viens P un trīs A- EUR 10,96.

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 39.pants); ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 406.3pants):

 • Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:
 • Saņēmējs: Tiesu administrācija
 • Reģistrācijas nr. 90001672316
 • Konta Nr. LV51TREL2190458019000
 • Saņēmēja banka: Valsts kase
 • BIC kods TRELLV22
 • Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). 

 2Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļu saraksts, kur Jūs varat pasūtīt uz saņemt izziņu par fiziskās personas deklarēto dzīvesvietu, varat apskatīties - http://www.pmlp.gov.lv.

Kopīgot: