Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Instrukcija izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra par deklarēto dzīvesvietu

11. oktobris, 2022

Izziņu par deklarēto dzīvesvietu no iedzīvotāju reģistra var saņemt fiziskas un/vai juridiskas personas par citu fizisku personu uz motivēta iesnieguma pamata

Izziņu var pieprasīt:

 • pa pastu, sūtot brīvas formas iesniegumu uz jebkuru PMLP klientu apkalpošanas nodaļu;
 • sūtot brīvās formas iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, uz e-pasta adresi v.lv vai jebkuras teritoriālās nodaļas e-pasta adresi;
 • elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi.

Lai saņemtu informāciju rakstiski, nepieciešams aizpildīt anketu vai sagatavot pieprasījumu brīvā formā, kurā jānorāda:

 • ziņu pieprasītāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs);
 • dzīvesvieta (juridiskajai personai - juridiskā adrese);
 • nepieciešamo ziņu apjoms un izsniegšanas veids ( papīra formā vai elektroniskā formā);

Lai saņemtu informāciju elektroniski, pieprasītājam nepieciešams aktivizēt personīgu eAdresi.

Pieprasot ziņas par citu personu, papildus jānorāda:

 • ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojums (un, ja ir, jāpievieno dokuments, kas to apliecina);
 • ziņu izmantošanas mērķis;
 • datus, pēc kuriem var identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods)
   

Izziņas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase). Ja izziņa tiek pieprasīta pa pastu, lai identificētu ziņu saņēmēju, izziņa tiek nosūtīta uz izziņas pieprasītāja deklarēto vai juridisko adresi;
 • juridiskās personas pārstāvis papildus uzrāda juridiskās personas reģistrācijas apliecību un publisku dokumentu, kas apliecina ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesības, ja ziņas par pārstāvības tiesībām nav iekļautas Uzņēmumu reģistrā;
 • pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara, ja pilnvarotājs ir fiziska persona, vai rakstveida pilnvara bez notariāla apliecinājuma, ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts;
 • pieprasot izziņu par citu personu, jāiesniedz savstarpējo saistību apliecinošs dokuments; maksājumu apliecinošs dokuments, par nodevas samaksu. Maksājumu var veikt arī klātienē PMLP* teritoriālajās nodaļās, norēķinoties ar maksājumu kartēm.
   

Cenrādis:

2.4. Informācijas saņemšana papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem:

2.4.1. piecu darba dienu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu

12.50 EUR
2.4.2. trīs darba dienu laikā  (elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu)

dati par vienu personu

10.00 EUR
2.4.3. divu stundu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu

35.00 EUR

*Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/kontakti/pmlp-nodalas/

Rekvizīti nodevas apmaksāšanai caur banku:

Saņēmējs: Valsts kase Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22 Konta nr. LV53TREL1060140918600
Maksājuma mērķis: izziņa par deklarēto dzīvesvietu - Juris Ozols, izsniegt ___ dienu laikā.

Kopīgot: